onsdag 29 december 2010

VIT JUL och GRÖNT NYTT ÅR!Beklagar att julhälsningen kommer lite sent, men nyårshälsningen har åtminstone lite framförhållning!
Just nu bara vitt utanför fönstret men det kommer ändå, i många avseenden, bli ett GRÖNT år som vi har framför oss. Bland annat tack vare de ca 15 000 medlemmar som Miljöpartiet har numera!

För egen del innebär år 2011 nya intressanta utmaningar för mig som ny ledamot, dels i landstingets Forskningsberedning (tidigare FoUU-utskottet), dels i den kommunala Produktionsstyrelsen (tidigare Produktionsutskottet) i Upplands Väsby.

Frågan är bara - När ska jag börja känna mig som en politiker!?

tisdag 21 december 2010

Landstingsrevisorernas brev

2010-12-21 RK 201005-0052
Landstingsrevisorerna
Box 22230
104 22 Stockholm
Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 53 50
E-post: landstingsrevisorerna@rev.sll.se
Säte: Stockholm
Org.nr: 23 21 00 - 0016
www.sll.se/rev
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B. T-bana Rådhuset


Till landstingsfullmäktige

Ett försök att tysta revisionen?
Alliansen delade under pågående budgetsammanträde i fullmäktige den 14-15 december ut ett förslag till beslut om ändringar i revisionens budget. Detta trots att ärendet var berett i sedvanlig ordning av revisionens budgetberedning sedan flera månader tillbaka. Ingen talartid var heller uppsatt på denna punkt på sammanträdet. På bordet fick fullmäktige förslaget att bevilja landstingsrevisorerna en budgetram uppgående till 24,7 miljoner kronor för 2011. I förslaget till beslut framgår inte att detta skulle motsvara en nedskärning av revisionens resurser med 12 miljoner kronor eller ca 33 %. En sådan besparing är inte möjlig att åstadkomma med helårseffekt för 2011 med tanke på uppsägningstider för såväl personal som lokaler. Utspelet kan knappast tolkas på annat sätt än att de landstingsråd, som vi är satta att granska, vill tysta revisionen.

Sättet att hantera frågan strider klart mot lagstiftarens intentioner. Av propositionen 2005/06:55 framgår bl.a. följande: ”Regeringen vill understryka betydelsen av att kommuner och landsting själva arbetar för att värna och stärka revisorernas oberoende och betonar att val av arbetsformer för beredning av revisorernas budget i det sammanhanget är en viktig fråga.” I Stockholms läns landsting har detta sedan många år hanterats genom en särskild budgetberedning för revisionen.

Det verkar som de fyra landstingsråden, som undertecknat skrivelsen, inte anser sig behöva följa dessa överenskomna arbetsformer. Särskilt förvånande är det att Stig Nyman, som under 2010 varit en av medlemmarna i revisionens budgetberedning, undertecknat förslaget.
Det är också förvånande att de fyra landstingsråden inte drar sig för att i beslutet försöka lägga fast hur revisionen skall använda sina resurser. Efter ett stycke med påståenden om att upphandlingen av revisionstjänster bara blivit dyrare utan att kunden/landstinget får något mer för pengarna står det att: ”Revisionen förväntas nu bland annat anpassa sina upphandlade revisorstjänster utifrån den nya budgetramen.”
I förslaget till beslut görs referenser till kraven på effektivisering av den centrala förvaltningen. Visst kan man föra en diskussion om revisionens effektivitet, men då skall den föras utifrån sakliga grunder. Till att börja med så är revisionen inte central förvaltning, dvs. administrativt stöd till verksamheterna, utan fullmäktiges och i förlängningen även skattebetalarnas organ för att granska verksamheten i landstinget. Det bör också noteras att verksamhetens kostnader i landstinget 2005-2010 har ökat med drygt 30 %. Under samma tidsperiod har revisionens resurser ökat med endast 14 %.

Sammanfattningsvis: Beredningen av revisionens resurser ska ske via revisionens budgetberedning. Vi förväntar oss att en sådan beredning sker utifrån sakliga grunder och inte med utgångspunkt från en skrivelse från de fyra landstingsråd som vi är satta att granska. Den väsentliga utgångspunkten ska enligt lagstiftaren vara att tillse att det finns tillräckliga medel för det uppdrag som revisionen har och att fullmäktige fortsatt verkar för att värna och stärka revisorernas oberoende.


För revisorskollegiet

Georg Jönsson Kenneth Strömberg
ordförande vice ordförande

Curt Linderoth Hans Nord

Gunilla Jerlinger Göran Hammarsjö

Försämrad granskning och insyn hotar

Som jag tidigare nämnt så kallades jag in som ersättare under budgetfullmäktige förra veckan men bara under dag två, den 15/12. Därför missade jag Alliansens tilltag att försöka kuppa igenom (?) ett kraftigt sparbeting för landstingsrevisorerna.

Tack och lov så lyckades landstingsfullmäktige ändå återremittera ärendet för beslut först efter årsskiftet. Detta har både Helene Öberg och Peter Andersson bloggat om.

Eftersom sparförslaget kan inverka negativt på möjligheten till sakligt kritisk granskning av landstingets verksamhet så känns det viktigt att uppmärksamma detta. Av den anledningen publicerar även jag innehållet i brevet från landstingsrevisorerna i nästa blogginlägg.

Landstingsrevisionen ska tystas?


Ja, den frågan ställer Stockholms Läns Landstings revisorskollegium, undertecknat av bl a ordföranden Georg Jönsson (M), efter det kraftfulla sparbeting för revisorerna som Alliansen överraskande försökte driva igenom vid budgetfullmäktige förra veckan.

Landstingsrevisorerna utgörs till stor del av borgerliga politiker som alltså kritiserar sina partivänner eftersom de ser sitt oberoende granskningsuppdrag som allvarligt hotat. Det kan ses som ett hot mot demokratin eftersom landstingsrevisorernas uppdrag är att å medborgarnas och skattebetalarnas vägnar, på ett oberoende sätt, kunna granska landstingets verksamhet.

Jag funderar över om det finns ett samband mellan detta riskfyllda beslut och det faktum att den mäktiga landstingsrådsberedningen - just i Stockholm - utgörs enbart av majoritetens landstingsråd. Detta till skillnad från i andra landsting, exempelvis Uppsala, där samtliga landstingsråd ingår, dvs även oppositionens.

Vi lever i en fantastisk demokrati, både på riks- och regional/lokal nivå, men demokratin måste vi ständigt värna och stärka - bl a i Stockholms Läns Landsting förefaller det!

onsdag 15 december 2010

Första fullmäktige - Första anförandet!


Jag är ju nybliven förste ersättare för Tomas Eriksson i Stockholms Landstingsfullmäktige. Dessutom andre ersättare för Marie Åkesdotter. Till min förvåning fick jag redan idag hoppa in och tjänstgöra eftersom Marie hade förhinder från eftermiddagen. Just idag då landstingsbudgeten för 2011 skulle beslutas!
Det innebar att jag avlöste henne inför den avslutande delen då fullmäktige debatterade Landstingsstyrelsens allmänna delar såsom bemanningspolitik etc.

Jag fick direkt kliva upp i talarstolen och hålla ett anförande där jag pekade på Alliansens defensiva och osolidariska satsning på att låta omvärlden försörja oss med kvalificerad sjukvårdspersonal. Detta har jag ju i Dagens Medicin publicerat ett inlägg om, nämnt på bloggen förra veckan.

Apropå omvärlden, på bilden ovan från Landstingssalen syns på högra väggen röstresultattavlan framför EU-fanan. Bakom den Sveriges flagga och därefter FN-fanan.
Det är lite ironiskt eftersom det ofta känns som att Alliansen glömmer bort att Stockholm faktiskt är en del av världen!

Avslutningsvis lite förhandsskvaller;
Miljöpartiet har valt mig till representant i landstingets Forskningsberedning.
Jag avvaktar slutlig bekräftelse och första kallelsen. Det känns oerhört viktigt och ska bli mycket intressant att i det forumet få bidra till stärkt forskning och utveckling - samt utbildning!

söndag 12 december 2010

Medium-sized dog on Twitter

Har utrikesminister Carl Bildt, av USA-diplomater kallad "a medium-sized dog with a big dog attitude", tagit ett kliv närmare sitt entledigande från statsrådsposten?

Regeringens nya officiella informationskanal!?

onsdag 8 december 2010

Ska omvärlden försörja oss med vårdpersonal?En kompetent och engagerad personal är den viktigaste resursen sjukvården har i Sverige och i Stockholm, mycket viktigare än både avancerad utrustning och stora byggprojekt.
Nu när alla fyrtiotalister är på väg att pensioneras så har vi en stor utmaning i att trygga återväxten av sjuksköterskor, läkare, biomedicinska analytiker m fl.
Bilden visar Högskoleverkets prognos över vilka yrken det kommer råda brist på de närmaste åren, där biomedicinska analytiker ligger i topp.

Som tur är så har vi en invandring av människor utbildade inom dessa yrken, men vi kan bli ännu bättre på att hjälpa dem till legitimation och in på arbetsmarknaden.

Hur vill då nuvarande majoritet i Stockholms läns landsting, Alliansen, klara av den framtida bemanningen? Jo, man anger i budgetförslaget att man ska satsa på aktiv rekrytering i utlandet samt att man snabbt och effektivt ska locka hem de svenskar som utbildas till ex.vis läkare i utlandet.

Jag anser att detta är en cynisk, osolidarisk och defensiv strategi för att klara återväxten.
De andra länder som ska släppa ifrån sig vårdpersonal till Stockholm behöver sannolikt den arbetskraften minst lika mycket som vi.
Sverige och Stockholm måste satsa på att bli självförsörjande med framtida sjukvårdspersonal. Detta gör vi genom en bättre personal- och lönepolitik samt anpassad dimensionering av utbildningsplatser. På så sätt stannar nöjd personal kvar i yrket och unga ser det som attraktivt att utbilda sig för arbete inom vården!

Ett inlägg om detta finns på Dagens Medicins webbupplaga.

söndag 5 december 2010

Död åt blockpolitiken! Blockpolitiken är politikens död!

Alliansen har dragit sig åt vänster, mot mitten och moderaterna kallar sig det nya arbetarpartiet. Enligt uppgift så stöder fler arbetstagare moderaterna än socialdemokraterna. Socialdemokraterna ska, enligt Mona Sahlins "starka" och tuffa tal i helgen, dra sig åt höger, mot mitten. Detta för att kunna jämna ut den politiska maktbalansen i dagens Sverige.

Jag menar att denna utveckling är helt förkastlig ur ett svenskt utvecklingsperspektiv! Om alla partier ska söka sig mot mittfåran för att locka så många väljare som möjligt, vem ska då våga komma med ideologiskt nytänkande!? Vem ska våga sticka ut!?

Nä, i god tid inför kommande val så utropar jag:
Död åt blockpolitiken! Tydliggör istället de ideologiska skillnanderna mellan samtliga partier! Det är ett måste för att vi ska ha ett livaktigt och fruktbart politiskt klimat framöver. En levande demokrati måste ha olika ideologier som bryts mot varandra för att bana väg mot en hållbar utveckling och framtid.

lördag 4 december 2010

Fördröjt sprutbyte orsakar lidande och död

Enligt en ny rapport från Region Skåne som presenterades på Medicinska Riksstämman så visar områden som SAKNAR sprutbyten en 2,3 ggr högre förekomst av hepatit B.
Detta är alltså ytterligare bevis för att sprutbyte faktiskt minskar allvarlig smittspridning bland tunga missbrukare. Det är sannolikt inte enbart de rena sprutorna som ger den positiva effekten utan framgångsfaktorn är att sprutbytet kombineras med regelbunden provtagning, utdelning av kondomer samt vaccination.

Landstingsfullmäktige i Stockholm har för en tid sedan beslutat om införande av sprutbyte, trots envist motstånd från moderaterna. Nu har ärendet kört fast i Stockholms Stad; Moderaterna där menar att detta måste utredas ordentligt.

För varje ytterligare dag som går utan möjlighet till sprutbyte i Stockholm så ökar risken för att fler ska smittas, och kanske dö, av HIV och hepatitvirus.

fredag 3 december 2010

En felaktig privatisering av vården hämmar utvecklingen

I Dagens Nyheters Ekonomidel kan man idag läsa att Bantad vård hotar tillväxten.
För en miljöpartist så är ju ordet tillväxt lite komplicerat, kanske beroende på hur man definierar det.
Om vi bortser från det så kan det hur som helst ses som problematiskt att bristande samarbete mellan vården och medicinteknikföretagen hindrar företagen från att växa (och bidra ytterligare till vården).
Stig Nyman (KD), forskningslandstingsråd, är som sig bör, bekymrad.

En sak som inte nämns i artikeln och som jag anser att Stig Nyman & Co missat helt är att det inte bara är en slimmad vård som (ev) bidrar till problemet. Jag ser ett tydligt samband mellan en forcerad privatisering av vården utan hänsyn till att de nya, privata vårdgivarna faktiskt också måste åta sig ett ansvar för forskning, utveckling och utbildning (FoUU). För det krävs naturligtvis incitament!

Jag tycker själv att mångfald i vården kan vara bra och utvecklande, men då kan man inte strunta i, eller glömma bort, FoUU-verksamheten. Det är något som jag envist ska påminna om under min tid som politiker.

Kroniskt trötthetssyndrom/ME - orsakat av ett musvirus!?

Från Medicinska Riksstämman rapporteras om att ett relativt nyupptäckt virus kan ha något att göra med kroniskt trötthetssyndrom (myaligisk encefalomyelit, ME). I artikeln kommenteras det av professor Jonas Blomberg, en svensk expert på XMRV (som viruset, xenotropic murine leukemia virus-related virus, heter i förkortad form).
Här kan jag inte låta bli att nämna att Jonas var min opponent då jag disputerade för 10 år sedan.

Som en annan mycket klok forskare, statsepidemiolog Annika Linde, påpekar så måste man vara försiktig med hur dessa resultat tolkas. Det finns ett flertal studier som inte kunnat påvisa en koppling mellan XMRV och ME, men om förekomsten av virus stämmer så kan det ju ev vara så att det är själva sjukdomen, ME, som inducerar (väcker upp) detta retrovirus från ett latent stadium.
Även forskarna till ursprungsrapporten i Science är försiktiga i sina slutsatser och efterlyser kompletterande forskning.

XMRV har funnits med i spekulationerna kring ME ett tag. Vi får se om detta är lösningen på gåtan kroniskt trötthetssyndrom som är vanligare förekommande hos kvinnor än hos män.

Förresten, vi virologer brukar, halvt på skämt, halvt på allvar, säga att ALLA sjukdomar i grund och botten är orsakade av virus. Problemet är bara att vi inte hittat alla virus ännu! ;-)

onsdag 1 december 2010

Julkalendern och AIDS

...den första december var det i vanlig ordning läge att uppmärksamma Världs-AIDS-dagen. Minst 25 miljoner har dött i HIV-infektion och Acquired immunodeficiency syndrome och minst 33 miljoner är smittade idag runtom i världen.
Men eftersom HIV inte längre är en dödlig sjukdom, åtminstone inte i den rika västvärden som har råd med bromsmediciner, så är det svårt att lyfta och få genomslag i frågan.

Jag vill också passa på att påminna om det beslut som fattats i höstas om sprutbyte för att undvika främst HIV- och hepatitvirus-smitta. Tyvärr känns det som att politikerna i Stockholms Stad (dvs kommunpolitikerna) obstruerar beslutet.
Hur länge ska i så fall det få fortgå?

måndag 29 november 2010

Rykten om Locum...

...och processen att hitta ny VD, efter entledigandet av Gunilla Högbom, ska man vara försiktig med. Samtidigt, eftersom det redan är publicerat på webben, så kan jag inte låta bli att förmedla följande:

Enligt en obekräftad källa till Dagens Fastighetsaktie är det högst troligt att före detta stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal blir vd för Locum den 16 december.

Jag hoppas innerligt, för kanske alla inblandade parter, att detta inte är sant.

To be continued...

fredag 26 november 2010

Yrkar bifall till Good enough

Igår kväll fastställde MP:s landstingsgrupp tillsammans med MP Region Stockholm den skuggbudget som vi anser skulle vara ett gott, långsiktigt alternativ för Stockholms län och dess barn, kvinnor och män.
Till min förvåning fick jag själv bifall för flera yrkanden rörande framtidens hälso- och sjukvård.

Bl a följande om PERSONALEN:
Hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs är en kompetent och engagerad personal. Det vill vi tydliggöra genom särskilda satsningar på personalen. I vår budget satsar vi på kompetensutveckling och ger kompensation för löneökningar, med särskilt fokus på jämställd löneutveckling. På så sätt ökar vi möjligheterna att öka trivseln, behålla personal samt locka ungdomar att utbilda sig inom vård och medicin. Detta är nödvändigt för att klara av den generationsväxling av personal som sker de närmaste åren.

Och följande om DEMENSVÅRDEN:
I samverkan med kommunerna ska landstinget även vidareutveckla demensteam för att tidigt fånga upp demenssjuka och följa dessa under hela vårdkedjan i syfte att skapa bästa möjliga vård. Eftersom demenssjuka mår särkilt bra av att få sina sinnen stimulerade så kan t ex kultur i vården resp husdjur i vården bidra till rehabiliteringen.

Och följande om att FORSKNING ska komma PATIENTEN till godo:
Landstinget behöver förstärka sitt arbete med att omsätta forskning i praktisk nytta för vården. För att uppnå detta så måste Stockholms hälso- och sjukvård i än högre grad vila på de tre benen: Vård, Forskning och Utbildning. En förutsättning för detta är att vårdens anställda ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.

Och följande tillägg om PAPPERSLÖSAS RÄTT TILL VÅRD:
I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf ska hela befolkningen ha rätt till hälso- och sjukvård samt akut tandvård och detta ska ske utifrån en respekt för alla människors lika värde.

Och avslutningsvis om en VÅRD FÖR ASTMA- och ALLERIGISJUKA:
Astma och allergi utgör den vanligaste kroniska sjukdomen under uppväxtåren; Ca 30% av skolbarnen har en allergisjukdom (astma, allergisnuva, eksem, födoämnesallergi mm) men även hos vuxna tycks dessa sjukdomar öka. Idag är det i lägre socioekonomiska grupper som astma är vanligast och symptomen svårast. Risk för astma och allergi kan minskas genom rökfria miljöer, minskade luftföroreningar, bättre mathantering och tydligare innehållsdeklarationer på livsmedel.
Förbättrad diagnostik och behandling, men framförallt förebyggande åtgärder, kan leda till förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet hos de drabbade, men även samhällsekonomiska vinster.
Astma- och allergivården inom SLL ska stärkas utifrån etablerad forskning.Annars är det bara att konstatera att dygnet just nu tycks ha för få timmar.
Mina uppdrag på Karolinska Institutet som programdirektor för biomedicinsk analytikerprogrammet och som samordnare för klinisk utbildning i ledningsgruppen för CKU skulle kunna sluka all min tid. För att inte tala om den undervisning samt examinationer som jag försöker hinna med. Att bibehålla kontakten med studenterna är nödvändigt!
Därför har jag egentligen inte tid för ytterligare uppdrag - som att arbeta med införande av hållbar utveckling i KI:s utbildningsprogram mm. Men det är ju också viktigt!

Framöver ska jag dessutom agera mer och mer som "riktig" politiker med nya spännande uppdrag av olika slag (ska fastställas i mitten av december).

Nåväl, jag ska inte beklaga mig. Allt är ju självpåtaget och, som sagt, det är (oftast) både kul och viktigt. Men just nu känner jag att begreppet Good enough är ganska sunt:
Jag hinner inte med allt som behöver göras men jag gör definitivt mitt bästa. Och det kommer jag fortsätta med. Men jag inser att jag förr eller senare måste välja...

fredag 19 november 2010

World Toilet Day 19 nov - Ingen skitsak!


En toalett kan rädda liv.
Bra krönika av Anna Laestadius Larsson idag.

Locums VD fick sparken under MP-möte

Vad gillar ni kvällstidningsrubriken ovan?
Idag deltog jag i MP:s budgetmöte i Landstingshuset. Mötet hade knappt inletts när oppositionslandstingsrådet Raymond via mobilen fick veta att Locums VD Gunilla Högbom fått sparken. Strax efter gav MP:s representant i Locums styrelse, Ewa Larsson, sin bild av det hela;
Gunilla Högbom som förmodligen är en ytterst kompetent VD, nyligen prisbelönt, hade med medborgarnas bästa för ögonen tagit för många egna initiativ. Dialogen med, i första hand styrelsens ordförande Mikael Freimuth (M), har uppenbarligen inte fungerat tillfredsställande - men det är nog inte bara Gunilla Högboms fel.

Det intressanta är, tycker jag, att entledigandet sammanfaller med att en ny landstingsorganisation ska införas med förändringar som bl a innebär konsekvenser för Locum framöver...

söndag 14 november 2010

MP-weekend i rasbiologens hus


Helgen har spenderats i trevligt sällskap med Miljöpartiets övriga landstingsledamöter på Klubbensborg vid Mälarens strand. På bilden syns Tornvillan där vi diskuterat valresultatet i höstas samt framtidsfrågor och -strategier. Hemligt, hemligt!
Med tanke på att jag och partikollegorna kämpar för en jämlik vård så är det ett sorgligt sammanträffande att en av rasbiologins centralgestalter, professor Gustaf Retzius, bodde här i slutet av 1800-talet.

Över till något roligare;
Den gröna Sverigekartan ska enligt uppgift visa samtliga landsting och regioner där MP regerar i koalition med andra partier. En glädjande syn - även om det ser olyckligt grått ut just i Stockholmsregionen...När detta skrivs på söndagskvällen så har Mona Sahlin meddelat att hon avgår som partiledare. Socialdemokratin är i trångmål, men det är knappast MP:s fel. Carl Bildt påpekar just i Agenda att problemet för (S) inte är partiledaren utan politiken. Det stämmer nog till stor del, men frågan är om just (M) ska peka finger i den frågan?

onsdag 10 november 2010

Full rulle i fullmäktige?

Veckan har inletts på ett händelserikt sätt. I måndags kväll var det regionmöte där Miljöpartiets landstingsråd och gruppledare/talespersoner skulle väljas.
Det låg en spänning i luften. Ord som demokrati, maktkoncentration, förtroende blandades om vart annat i engagerade inlägg. Som ombud för Upplands Väsby så gällde det att kryssa rätt på valsedlarna när det blev sluten omröstning. Hursomhelst, valen avlöpte väl.

Dagen därpå deltog jag på Dagens Medicins Privatvårdsdag och medverkade - som tjänsteman - bl a i slutdebatten om privat vård där jag envetet påminde om vikten av att kombinera hälso- och sjukvårdsuppdraget med forskning och utbildning.

Mitt på dagen smet jag iväg en stund till Landstingshuset på Hantverkargatan för att delta på informationen till nya landstingsfullmäktige. Intressant. Bland annat fick jag veta att jag nu är en offentlig person som riskerar att bli utsatt för stalking - på samma sätt som Evert Taube...

Nåväl, nu känns det som det börjar på riktigt och allra först startar budgetarbetet!

måndag 8 november 2010

Pendeltåget försenat - som vanligt...
Som sagt, jag är tillbaka i Sverige igen efter en vecka i Hanoi. På ditresan mellanlandade jag i Bangkok och passade då på att ta en tur i staden. Jag imponerades av den spårbundna trafiken med snabbt, modernt pendeltåg från flygplatsen och sedan byte till Sky train som ovanför den intensiva biltrafiken sträckte sig i olika riktning över hela innerstaden.


Även i Hanoi rullar trafiken på, även om den präglas främst av det enorma antalet motorcyklar. Ett sky train är kanske ett måste så småningom.Nåväl, när jag i morse i vanlig ordning skulle ta pendeltåget från Upplands Väsby till kontoret i Flemingsberg så var det som vanligt förseningar. Detta pga väntan på grön signal och senare en dörr som strejkade. Snart är det fler dörrar som, med välbekant röd etikett, är avstängda än som är öppningsbara...

Vart vill jag komma med detta? Jo, att Stockholm, Europas miljöhuvudstad, en högteknologisk välmående stad i ett av världens rikaste länder SKA ha en kollektivtrafik av högsta kvalitet! Så är inte fallet idag, och det avhåller folk från att resa kollektivt. Det är inte acceptabelt och det måste vi göra något åt!
Jag vill verka för att stockholmarna ska ha högsta förtroende för kollektivtrafiken och att de som köper ett månadskort ska belönas med snabb, trevlig och miljövänlig transport genom stan.

söndag 7 november 2010

Good Morning Vietnam!Har varit en vecka i Hanoi för besök på Dai Hoc Y (Hanoi Medical University). Det är 6 år sedan mitt förra besök och det är intressant att notera hur de ekonomiska hjulen snurrar på i denna socialiststat. Det är fortfarande ett myller av människor och trafiken är lika livlig, men nu ser man lite fler bilar än tidigare. Det är ju drömmen för vietnamesen att äga en bil även om den tar sig fram sämre än vespan eller lätta motorcykeln.

Enligt uppgift så har vårt svenska biståndsorgan SIDA påbörjat ett tillbakadragande från Vietnam eftersom landet numera klassas som medel- istället för låginkomstland.
På sätt och vis kanske ett trist besked samtidigt som det är glädjande att Vietnam i allt högre grad kan stå på egna ben och bygga en framtid med ökande välfärd. Allvarligt är dock att (det forna) utvecklingslandet, i och med befolkningens ökande välstånd, också riskerar att alltmer bidra till användandet av fossila bränslen. Apropå avgaser så har numera en majoritet av trafikanterna munskydd i trafiken - liksom hjälm i olika form och färg!Ho Chi Minh
Den stora staden i söder heter ju numera inte Saigon utan Ho Chi Minh City för att hedra den store ledaren. På bilden nedan ses en av alla de vakter som omgärdar Ho Chi Minhs mausoleum i bakgrunden. Några månader per år restaureras ledarens kvarlevor av experter i Moskva.
Ständig bröllopsyra?
Bilden högst upp visar en propagandaskylt intill Hoan Kiem Lake med den vackra pagoden. Under skylten ses ett av alla de brudpar som poserar för fotografering på romantiska platser som denna. Uppenbarligen en omfattande bizniz.
(Klicka på bilderna för att förstora dem)

söndag 31 oktober 2010

Sprutbyte nu - för att rädda liv!

Beslut har fattats i landstingsfullmäktige om införande av sprutbyte för missbrukare i Stockholm, men tyvärr tycks det sedan ha fastnat i en långbänk. Idag diskuteras att ett HIV-utbrott för några år sedan kunde ha förhindrats genom sprutbyte.
Varför dröjer det nu då!? Beslutet bör fullföljas snarast för att inte fler ska drabbas av HIV eller hepatitvirus i onödan!

fredag 29 oktober 2010

Staten rear ut!

I veckan kritiserade Riksrevisionen hur statens avreglering av apoteksmarknaden gått till. Mångfald är bra på många sätt, oavsett om vi diskuterar befolkning eller styrelsesammansättning i börsbolag. Mångfald inom olika branscher är också bra - i de flesta fall. Men då måste naturligtvis alla få spela på lika villkor. Så har inte varit fallet när det gäller apoteksnäringen. Följaktligen har små aktörer missgynnats. Eftersträvad konkurrens och mångfald har förbytts i enfald.
Som så ofta när staten, landstinget eller kommunen har alltför bråttom att sälja ut skattefinansierad verksamhet.
Som så ofta när den ideologiskt motiverade - och forcerade - utförsäljningen av våra samhällsfunktioner har blivit ett självändamål.

torsdag 28 oktober 2010

Tankeväckande kolumner

Jag måste säga att jag uppskattar Göran Rosenbergs tankeväckande ledarkolumner, t ex dessa:

Ett handfast förslag
om Samhällsplikt (DN 27/5-09)

och
Staten det är jag
om risk för plutokrati, dvs att de rika har makten över staten (DN 26/10-10).

Tea party-rörelsen har ju fått enormt (och oförtjänt?) mycket uppmärksamhet det senaste året. Jag uppfattar tea party-folkets budskap som en önskan om återgång till ett extremliberalt samhälle där staten bara garanterar grundläggande säkerhet och i övrigt låter medborgarna sköta sig själva. I mina ögon är det en återgång till ett primitivare samhälle, ett stort kliv bakåt i människans och demokratins utveckling.

I mina ögon innebär en utvecklad demokrati att ökade krav ställs på i princip alla medborgare att ta ansvar för samhället och för varandra. För mig är det hållbar utveckling.

Som sagt, jag gillar Rosenbergs reflektioner i kolumnerna ovan och tror att vi förr eller senare bör - eller kanske måste - ta tag i dessa frågeställningar och förslag.
Jag skulle t ex gärna se en utredning om hur en modell för samhällsplikt skulle kunna se ut, för att vara så givande som möjligt för både den enskilde och för samhället. Från Värnplikt till Samhällsplikt!

onsdag 13 oktober 2010

Pendeltåget försenat - IGEN!

Jag sitter på pendeltåget på väg från Upplands Väsby, där jag bor, till jobbet i Huddinge/Flemingsberg. Och tåget är som vanligt försenat, precis som det varit måndag morgon, måndag kväll och igår tisdag. Liksom flera dagar förra veckan.
Om jag hör ordet SIGNALFEL en gång till så ansvarar jag inte för mina handlingar.

Jag misstänker att det är eftersatt underhåll som orsakar dessa ständigt återkommande förseningar och det ger en gnagande oroskänsla för hur det ska fungera när vintern slår till...
Dessa återkommande förseningar undergräver förtroendet för kollektivtrafiken i allmänhet och pendeltåget i synnerhet, vilket i sin tur gör att fler väljer att ta bilen istället. Därigenom mångfaldigas den negativa effekten.
Detta är ett problem som vi politiker definitivt bör ta tag i. Sverige är ett av världens rikaste länder, Stockholm dess huvudstad (tillika Europas Miljöhuvudstad i år) men vi har inte råd att se till att signalerna fungerar så tågen håller tiderna!?

måndag 11 oktober 2010

Den skamlösa nyfikenheten

Jag har tyvärr inte läst den än men ska snarast be att få köpa ett dedicerat exemplar av Astrid Seebergers bok Den skamlösa nyfikenheten. Astrid är överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, och vi samarbetar inom Centrum för Klinisk Utbildning, CKU.
Jag kan inte hjälpa det, men jag är oerhört stolt över vad Astrid åstadkommit; En bok som i nedanstående recension rekommenderas till alla politiker (!) - i kommun, landsting, riksdag. Dessutom förutspås den som kandidat till Augustpriset.

Läs en fin recension här. Där förklaras också bokens titel.

söndag 10 oktober 2010

Politik utan politik?

I veckan läste jag i DN en intressant nutidsanalys av den slovenske filosofen Slavoj Zizek: Så blev rasism Europas nya mainstreamideologi.

Zizek konstaterar bl a "den samtida omvandlingen av politik till expertisens administrationskonst, som politik utan politik".

I min egen begynnande politiska bana så undrar jag hur en disträ lektor som jag ska klara att svänga mig med statistik och procentsatser så som "proffspolitikerna" gör ;-)

Å andra sidan tolkar jag Zizeks observation ovan som en bekräftelse på min egen känsla av att politiken - framförallt den förskräckliga mainstream-genererande blockpolitiken - blir allt fattigare på sann, visionär ideologi. Idag tycks politiken vara överlag präglad av expertisens aldrig sinande procentsatser, med ett fuktat finger i luften.Är det så att den tid då ideologierna tydligt argumenterade och kämpade mot varandra har passerat, och vi idag bara kan få en skymt av detta i backspegeln?

Zizeks ursprungstext finns här.

söndag 3 oktober 2010

Fartblinda avknoppningar

Regeringsrätten har fastslagit att Stockholms Stads avknoppningar är olagliga. Man tror inte det är sant att hemtjänsten i Vantör sålts ut för 69 500 kr (sextioniotusenfemhundra kronor!) när den värderas till tiotals miljoner och har gett minst 4 miljoner kr i vinst första året efter avknoppningen. Heder till min partikollega Jonas Eklund (MP) som anmälde denna utförsäljning. Liknande utförsäljningar har skett på många håll, bl a i min egen hemkommun Upplands Väsby.

Missförstå mig rätt; Jag har inget emot alternativa driftformer av vård, skola omsorg. Det kan naturligtvis vara bra att bryta monopol och personalen kan säkert vara utmärkta ägare av den verksamhet de bedriver. Men eftersom dessa verksamheter drivs av våra skattemedel så anser jag att merparten av pengarna ska gå till just verksamheten, inte hamna i ägarnas fickor.

När politiker av ideologiska skäl säljer ut äldrevård eller skolor i raketfart på ett obetänksamt sätt - och för en spottstyver - så är det i praktiken våra gemensamma tillgångar som man skänker bort. Och då förblir de förlorade, om vi inte tvingas köpa tillbaka dem. Vem ställer dessa politiker till svars för detta?

En av de viktigaste sakerna för mig som framtida landstingspolitiker är att se till att vi inte gör oss av med verksamheter på ett sätt som vi bittert får ångra.
Skattemedel och våra gemensamma tillgångar ska alltid hanteras varsamt!

torsdag 30 september 2010

Förste ersättare!!!Idag blev sammanräkningen av landstingsrösterna klar. Miljöpartiet har gjort ett kanonval i Stockholms län och ökat med 50%, från 10 till 15 mandat. För egen del ser det ut som jag blir förste ersättare i landstingsfullmäktige vilket jag personligen ser som en stor positiv överraskning. Dessutom har jag fått totalt drygt 250 personvalskryss från flertalet av valkretsarna. Jag som inte ens bedrivit personvalskampanj! Eller som en partikollega uttryckte det med viss förvåning: Har du så många vänner?
Uppenbarligen har jag det! Stort tack för förtroendet. Det ska jag förvalta väl genom att i Stockholms Läns Landsting verka för vad jag kallar En hållbar vård. Jag återkommer till det inom kort.

tisdag 28 september 2010

Landstingsvalet i Stockholm? Var god dröj...

Jag har fått en del frågor om hur det nu har gått med min kandidatur i Stockholms landstingsval. Jo, som sagt MP har ju glädjande nog ökat från 10 till 15 mandat och möjligen blir jag förste ersättare i landstinget. Problemet är bara att resultatet från landstingsvalet fortfarande inte är framräknat i detalj. I nuläget visar Valmyndighetens (förvisso fantastiska!) hemsida att 182 valdistrikt är klara av Stockholms drygt 1200. Det är några distrikt kvar med andra ord...
Personvalskryssen börjar dock ticka in.
För den som vill kika själv så är det bara att klicka här:
Valmyndigheten

fredag 24 september 2010

Apropå Grön tillväxt...

Miljöpartiets medlemsantal har ökat kraftigt den senaste tiden. På valdagen nådde partiet 13 000 medlemmar, och sedan dess fram till skrivande stund har ytterligare drygt 600 medlemmar tillkommit. Hittills i år har partiets medlemsantal ökat med nästan 30 procent.

I samband med val är intresset att gå med i ett parti extra stort och denna gång är Miljöpartiet särskilt intressant.

Try it, You'll like it

onsdag 22 september 2010

Gå med i Den gröna rörelsen Du med!


Miljöpartiet har gått framåt på ett fantastiskt sätt i nästan hela landet.

Här en lokal valresultatrapport från Marie Åkesdotter, t.f. ordf i MP region Stockholm:

"Miljöpartiet har i Stockholms läns landsting gått från 10 till 15 mandat och blir nu tredje största parti i landstingsfullmäktige (9,6 % preliminärt). Vi är det parti som nått störst framgång, näst bäst är Moderaterna som ökar 2 mandat. Miljöpartiet i Stockholms läns landsting har också gått bäst i landet, näst bäst är Uppsala län med 8,6 %.

I våra kommuner har Miljöpartiet också gjort ett bra val. Vi når nu 10,2 % i länet som helhet, vilket resulterat i många nya mandat i kommunfullmäktige."

Gå med i denna livsviktiga framtidsvåg Du med! Klicka här.

måndag 20 september 2010

Val 2010 -- Framgångar- och motgångar

Miljöpartiet har nått fantastiska framgångar, både i riksdagsvalet, i landstingsvalet (Stockholm) och i kommunvalet (Upplands Väsby). I Stockholms Läns Landsting har antalet mandat ökat med 50% (!) från 10 till 15. Slutliga resultatet dröjer, ev till onsdag. Alla valresultat kan ses på Valmyndighetens webbsidor.
Samtidigt med MP:s framgångar så är det en bedrövelse att vi fått ett besvärligt parlamentariskt läge i riksdagsvalet. detta eftersom inget block har egen majoritet. Återstår att se vad som händer...

söndag 19 september 2010

Snart stänger vallokalerna...

Nu är det snart över, dvs valkampanjandet och en otålig väntan. Idag har jag i ett par omgångar stått 6 timmar utanför vallokalerna och delat ut valsedlar. Det har varit god stämning och trevliga samtal, ibland med väljare men framförallt med valarbetare från övriga partier. Synd att de alla är så trevliga när de tillhör "fel parti"! ;-)

Vi har haft tur med vädret och valdeltagandet tycks ha varit högt i Upplands Väsby.
En incident inträffade på förmiddagen. En äldre man fick inte rösta eftersom han enligt listorna redan hade gjort det. Han bestred detta men fick ändå inte rösta. Man hänvisade honom att kontakta valnämnden för ev protest. Jag skulle bli tvärförbannad om det drabbade mig!
Det mesta tyder på att det blivit fel i vallokalen, dvs att man bockat av fel namn helt enkelt. Till saken hör att valförrättarna hann lägga i ett av mannens valkuvert innan de stoppade. Det verkar som om det finns en förbättringspotential i valförfarandet...

Hursomhelst, nu är det bara minuter kvar innan vallokalerna stänger. Sedan får vi se vilka som fått förtroendet att styra Sverige den kommande mandatperioden, vilka som ska styra i Upplands Väsby liksom i Stockholms läns landsting. När det gäller det senare så hoppas jag veta imorgon om jag blivit invald i landstingsfullmäktige.
Med andra ord: Spännande!

torsdag 16 september 2010

Media går rätt i fällan - gång på gång!?

Jag sitter just och tittar på Aktuellt som återigen visar ett inslag om det främlingsfientliga partiet som överröstas av motdemonstranter med vuvuzelor.

Med sin omotiverat frekventa rapportering om detta lilla ytterlighetsparti så ger men det en reklamkampanj som inte kan köpas för pengar. Fullkomligt ansvarslöst! Jag anklagar media för att ha lyft fram detta parti till en popularitet som det annars skulle vara långt ifrån. Efter valet, med facit i hand, så måste denna flathet från medias sida genomlysas ordentligt.

Maria W i kubik!Jag känner ett flertal unga kvinnor som heter Maria och vilkas efternamn börjar på W. Gemensamt för dem alla är att de är oerhört kloka, kompetenta - och trevliga!

Precis som denna Maria W:

Ett budskap från Maria


____________________________________________________

söndag 12 september 2010

Maskrosor, mångfald och jämlikhetEfter en tids kyla så kom värmen tillbaka - och på gräsmattan blommar nu några maskrosor.

Ett positivt tecken så gott som något! Rekordmånga väljare beräknas vara rörliga över blockgränserna in i det sista och om en vecka är det val. Spännande!

Något helt annat:
Frankrike (?) och mitt andra hemland Italien (styrt av pajasen Berlusconi) behandlar romer på ett oacceptabelt sätt. Så även Sverige!?

Miljöpartiet är för både mångfald och jämlikhet. Miljöpartiet är emot diskriminering. Romer ska behandlas korrekt på samma sätt som andra EU-medborgare. Om så inte sker så ska vi naturligtvis inte tysta åse detta!

tisdag 7 september 2010

Möten vid Löwenströmska

Efter att både i helgen och på kvällarna ha filat på verksamhetsplaner och halvårsredovisningar för jobbet så tog jag med gott samvete en halv dags kompledigt idag. Detta för att stå med trevliga partikamrater, Lennart, Lars och Helene, utanför Löwenströmska sjukhuset. Som rekvisita hade vi Miljöpartiets fina mobila valstuga proppfull med flaggor, gröna växter och pamfletter.
En (1) person fräste åt mig, några få tog en liten omväg för att slippa möta oss men väldigt många tog intresserat emot det regionala valmanifestet. Dessutom var det emellanåt någon som stannade till och ville prata politik ur olika aspekter. Jag måste säga att det var flera mycket intressanta samtal, bl a med en man som driver Lundby Gård där man producerar gräskött, eller med "Johan", fingerat namn för en person som skrivit ett debattinlägg som ger minst sagt bekymmersam bild av rättspsykiatrin.
Jag ser fram emot framtida möten och samtal med väljare - och konstruktiva kritiker!

måndag 6 september 2010

Tro, hopp och Missionskyrkan

Igår söndag var jag och några andra lokalpolitiker inbjudna till Missionskyrkan i Upplands Väsby för att diskutera politik och svara på frågor. För mig som relativt "grön" partimedlem och samtidigt ganska nyinflyttad i kommunen så var det en stor utmaning. Jag kunde nog ha gjort en bättre insats men fick ändå förvånansvärt positiv respons från många av församlingsmedlemmarna.

Det var ett både trevligt och föredömligt initiativ av Missionskyrkan att bjuda in politiker till samtal på detta sätt. Jag ser mig inte som religiös, men jag är obotlig optimist när det gäller att tro på människans godhet och jag är full av vördnad för livets mirakel. Det är ingen tvekan om att människan behöver ha något att tro på, att finna förtröstan i. Det kan vara en religion, det kan vara en politisk inriktning eller något annat. På det viset kände jag igår en slags samhörighet med församlingsmedlemmarna; På samma sätt som dom står upp för sin tro, på samma sätt ska jag stå upp för att värna de gröna värdena och en hållbar utveckling.

söndag 5 september 2010

Debatt om Nya Karolinska Solna

På Newsmill finns nu ett inlägg av mig publicerat där jag diskuterar upphandlingen och planeringen av NKS:
Nya Karolinska Solna - För en hållbar vård?

Jag ser fram emot detta fantastiska nytillskott till Stockholms framtida hälso- och sjukvård - men det finns mycket att diskutera och lära sig av rörande upphandling, sekretessbeläggning av politiska beslut, Offentlig-Privat Samverkan (OPS), dimensionering av antal vårdplatser, hänsyn till medicinsk forskning och utbildning i regionen.

fredag 3 september 2010

Jag har överlevt...


Beklagar långt uppehåll på bloggen. Vet inte varför det blev så (semester!?).
Jag har ju haft en härlig sommar med massor av upplevelser som skulle kunna beskrivas här. Bland annat ett besök till de vackra Wij Trädgårdar i Ockelbo (se bildbevis).Förresten, vem är det nu som kommer från Ockelbo? Hmmm...Några andra sommarupplevelser kommer jag nog också ta upp i efterhand.
Hursomhelst, NKS är återigen högaktuellt. Idag tar kronprinsessan Victoria det första officiella spadtaget till den nya sjukhusbygganden som ska stå färdig i mitten av detta decennium. Idag (eller rättare sagt inatt) har jag skickat ett inlägg om NKS, OPS, sekretess, vårdplatser mm till Newsmill. Får se om det publiceras.


måndag 26 juli 2010

NKS-sekretessen hävd!?

Som jag nämnde på bloggen den 16 juli så hade jag då lämnat ett yttrande till Kammarrätten angående min upprepade begäran om att sekretessen ska hävas i avtalet för Nya Karolinska Solna. I det yttrandet menade jag att eftersom financial close nu hade genomförts (dvs finansiella villkoren för projektbolagets upplåning) så föll det mesta av argumenten för sekretess. Kammarrätten har nog knappt hunnit titta på mitt yttrande men häromdagen fick jag ändå ett tjockt brev från Landstinget. Det visade sig innehålla NKS-handlingarna, nu utan sekretess-överstrykningar!
Nedan ses exempel på hur det ser ut före respektive efter hävd sekretess (klicka på bilderna så förstoras de).


Men - som synes härintill så visade det sig att ett undantag kvarstår; Sekretessen bibehålls nämligen när det gäller uppgiften om projektbolagets avkastning till aktieägarna. Detta återigen med hänvisning till 31 kap. 16§ Offentlighets- och sekretesslagen.
Man tar alltså större hänsyn till kommersiella intressen än till offentlighetsprincipen. Okej, jag kan ha viss förståelse för att man tillmötesgår projektbolagets begäran (eller krav) i detta fallet, men med tanke på vilken avkastning det brukar bli i just OPS-affärer så är det extra intressant. Mer om detta vid annat tillfälle.

lördag 24 juli 2010

Får man älska ljudet av en V8:a?


Jag läste i SvD idag om fotografen och miljökämpen Jens Assur som kör en Porsche 911. Det är ju lite motsägelsefullt. GÅR det överhuvudtaget att vara miljövän och samtidigt gilla sportiga bilar med muskler? Jo, jag tycker nog det. För egen del kör jag en ganska stor flexifuel-traktor som folk visserligen kan ha synpunkter på. Eller som en partivän kommenterade torrt: "Den ser inte riktigt miljöpartistisk ut..."

Apropå det så lämnade jag bilen för service i veckan och tvingades då (!?) under ett par dagar ha en Ford Mustang som lånebil. Bildbevis ovan.
Det måste vara grottmannen i mig, men med en vrålande V8 på drygt 300 hästkrafter under huven så regredierade jag med ett fånigt leende till pojkstadiet. Det VAR verkligen kul att köra Mustangen, ingen tvekan om det. Men jag insåg ändå att jag på flera sätt vuxit ifrån den tiden då en häftig sportbil var den stora drömmen.
Dels av mijöhänsyn naturligtvis men faktiskt också med reflektioner kring människans komplexa förhållande till statussymboler. Varför vill man ha en bil som med ljud och utseende drar till sig folks blickar? Vilken typ av bekräftelse är det man törstar efter då?
Hmmm, nä jag är nöjd med min Ford-traktor. Men å andra sidan - OM man kan få tag på en Mustang med oemotståndligt mullrande V8 som går på biogas, då kanske, kanske...

fredag 16 juli 2010

Havsbris i Roslagen och NKS-yttrande till KammarrättenFör tillfället njuter jag och M av svalkande havsbris i närheten av Grisslehamn. Inledningen av min semester har jag bl a ägnat åt att inkomma med ett yttrande till Kammarrätten med anledning av min tidigare begäran om hävd sekretess enligt offentlighetsprincipen av hela underlaget rörande Nya Karolinska Solna (NKS). Mitt yttrande skulle vara inne senast idag 16 juli. Detta som svar på Landstingsstyrelsens och SLL:s chefsjurists senaste yttrande som återigen upprepar att sekretess är nödvändig för att få till en bra financial close (dvs slutliga finansiella villkor). Eftersom financial close genomfördes redan 30 juni så känns det argumentet lite överspelat. Då återstår bara Landstingsstyrelsens argument att sekretess måste kvarstå för att inte projektbolaget ska lida skada.
Jag tycker det är en missriktad omsorg. Med tanke på hur viktigt NKS är för Stockholms framtida sjukvård, med tanke på den oerhört långa avtalsperioden som SLL binder upp sig på (30 år), med tanke på de många miljarder affären kostar så vore det bättre om vi medborgare, väljare och skattebetalare hade full insyn i avtalet, helt i enlighet med den offentlighetsprincip som annars är unik just för Sverige.

Hursomhelst, mina förhoppningar att verkligen få sekretessen hävd är mycket små, även om jag tycker att jag har en del argument för det, speciellt rörande Skanskas partner Innisfree. Jag återkommer till det senare här på bloggen.

måndag 5 juli 2010

Sommar, sol, Almedalen o lästips

Idag börjar semestern - nästan i alla fall. Imorgon en snabb sväng till KI för att underteckna ytterligare några examensbevis till nyblivna biomedicinska analytiker. Mig veterligt så har i princip alla som vill, fått jobb. Inte undra på, med så ljusa arbetsmarknadsprognoser för denna yrkesgrupp.

Imorgon ska jag operera bort en visdomstand. Inför det så styrkte jag mig idag med en öl tillsammans med en gammal gymnasiekompis, B, som jag inte träffat på - ca 20 år?
Timmarna bara rann iväg när vi betade av både gamla minnen och allt som hänt de senaste decennierna. Riktigt kul! Vi ska nog försöka hitta fler klasskompisar från förr, kanske till en större träff i höst. Nostalgitripp!

För övrigt så ser jag nu fram emot ledighet och lata dagar med mycket läsning. Just nu kan jag varmt rekommendera boken "De omänskliga" av journalisten Torbjörn Nilsson. I den ger han en mycket intressant, men inte helt vacker, bild av politiken utifrån affären med folkpartisten som olovandes loggade in på socialdemokraternas sapnet, samt turerna kring FRA-lagen. Jag kan avslöja att lögnen och ljugandet avhandlas i boken, både ur politiskt, religiöst och evolutionärt (!) perspektiv. Som nybliven (eller blivande) politiker så kan jag inte låta bli att undra vad jag gett mig in på...

Nåväl, ytterligare lästips är från tidningshyllan:

Modern Psykologi (För dig som tänker, jo den har faktiskt det som underrubrik); majnumret finns fortfarande att köpa, i vilket Smarta Maria (Wetterstrand) intervjuas och analyseras. I samma tidning finns faktiskt en artikel om hur politiker ljuger, skriven av - Torbjörn Nilsson.

Arena, nr 3 Juni, där en hoper opinionsbildare förklarar hur de rödgröna rent valstrategiskt ska kunna vinna valet. Göran Greider tycker t ex att de rödgröna ska lyfta de framtida ödesfrågorna: Social jämlikhet samt Klimatfrågan. Inte helt fel om man frågar mig. Jag säger bara: Jämlikhetsanden!

Effekt nr 3-4, där Gustav Fridolin ger sin bild av de shoppingtokiga (?) 80-talisterna. Likaså presenteras "klimatförnekarna", de som vill få oss att inget göra.

God sommarläsning!

Förresten, Almedalen?
Kändes bara rätt att nämna just nu.

lördag 19 juni 2010

Maskrosor och maskrosbarn


Maskrosen är ju Miljöpartiets symbol, obändig i sin livskraft och mångfald. När den blommat över så sprids de små helikopterfröerna likt idéer, memer, i alla riktningar. Så sprids också den gröna ideologin, för en bättre värld.

Vad är då Maskrosbarn? Jo det är en ideell förening som stöder ungdomar med föräldrar som är psykiskt sjuka eller missbrukar. Föreningen startades av Therese Eriksson och Denise Madsen. Det är en viktig verksamhet där barn och ungdomar kan få stöd, och inse att det faktiskt är fler som växt upp under liknande, ibland mycket svåra förhållanden.

Min egen pappa dog för 18 år sedan. Luigi, eller Gino som han kallades, föddes i Neapel i Södra Italien 1915. Han hade en ganska tuff uppväxt under påvra förhållanden. Hans egen pappa dödades under mystiska omständigheter när Gino fortfarande var en liten pojke. Gino fick inte gå länge i skolan utan tvingades tidigt bidra till familjens försörjning. Som ung man rekryterades han till att kämpa i Spanska inbördeskriget och därefter i Andra världskriget. När han så småningom fick nog av krigets vansinne så deserterade han. Det var nära att han blev dödad av tyska soldater men han lyckades fly och hamnade med tiden i Skandinavien. Där träffade han min mamma på en sommardans på Skansen, det sa "klick" och resultatet av den kärlekshistorien sitter nu och skriver dessa rader.
Min pappa var en kärleksfull och omtänksam far. Samtidigt så bar han på hemska krigsminnen som skadat honom psykiskt för resten av livet. Min pappas psykiska sjukdom präglade delvis min uppväxt, men jag kan inte påstå att det varit enbart av ondo. Jag är övertygad om att det gett mig kunskaper och erfarenheter som jag, med facit i hand, inte skulle vilja vara utan.
Följaktligen kan jag identifiera mig med Maskrosbarnen. Jag stödjer deras viktiga arbete. Gör det du med!

fredag 18 juni 2010

Man ska sluta på topp

Imorgon är det kärlekshysteri i min fantastiska hemstad Stockholm - Love Stockholm.
Då gifter de sig - om Daniel inte får kalla fötter...
Men det tror jag knappast.
Som obotlig romantiker gläds jag verkligen med kronprinsessan som verkar vara en stark, intelligent och självständig kvinna som har funnit sin drömprins, en prins av folket.
I grund och botten anser jag att det är en förskräcklig princip att vår högsta statschef ärver sitt ämbete. Varför inte likadant med statsministern? Eller chefen på ditt jobb?
Samtidigt tycks det vara ett märkligt faktum att de få och små monarkier som finns kvar i världen har en anmärkningsvärd politisk stabilitet. Jag ser faktiskt fram emot när Victoria får ta över tronen efter sin far. Ju förr desto bättre. No offense Carl Gustaf!
Jag är övertygad om att Victoria, med Daniel vid sin sida, kommer göra ett utmärkt jobb som regent och statschef. Dessutom är jag övertygad om att Victoria blir vår sista regent, vår grande finale i svensk monarki. Då, 20, 30, eller 40 år in i framtiden får vi vänja oss vid att välja president istället. Republiken Sverige. Förmodligen på gott och ont, men helt i enlighet med en sann, modern demokrati.
Ingen har sagt att det ska vara lätt!

torsdag 17 juni 2010

En sorgens dag - Centern har sålt sig i kärnkraftsfrågan

Riksdagen, eller snarare den borgerliga alliansen, har ikväll beslutat om en fortsatt satsning på kärnkraft.
Det hade inte varit möjligt om inte centerpartiet svikit sina ideal som kärnkraftsmotståndare. Kärnkraft är en tokdyr energiteknik och det kommer alltid finnas risk för reaktorhaveri som ger strålsmittade områden, växter, djur - och människor. Efter Tjernobylkatastrofen har ett par tusen barn och ungdomar i närområdet drabbats av sköldkörtelcancer. Flera av dessa har dött.

Med anledning av vad jag skrev i föregående inlägg;
Om dessa barn hade fått vara med och beslutat, hade de då, utifrån vad de vet idag, sagt ja till kärnkraft - eller hade de sagt nej?
Med tanke på långtidsförvaret av kärnkraftsavfallet som ska ske i svenskt bergrum; Vem kan garantera att avfallet ligger säkert där i ett hundra tusen (100 000) år!?
Återigen, med anledning av KG Hammars rekommendation; Är det rätt av oss att utsätta våra ofödda barnbarns barnbarns barnbarn för denna risk?
Jag tycker inte det.

Riksdagens beslut, som alltså möjliggjordes genom Centerns märkliga omsvängning, är olyckligt och bekymmersamt ur flera aspekter, inte minst med tanke på att det bromsar utvecklingen av annan elkraft som vind-, sol- och vågkraft.
Den 17 juni 2010 är på flera sätt en sorgens dag.

måndag 14 juni 2010

Dags för ett grönt sekel av hänsyn till framtidens barn

Förre ärkebiskopen KG Hammar sa en gång i ett fantastiskt tal ungefär följande; att varje gång ett politiskt beslut ska fattas så bör det finnas tre extra stolar i rummet. Den första stolen är reserverad för våra barn. I varje enskilt beslut ska konsekvenserna för barnen beaktas och största möjliga hänsyn tas. Den andra stolen är reserverad för framtida generationer. Vad innebär beslutet för dom som kommer efter oss, för dom som ska ärva vårt samhälle, vårt jordklot? Den tredje stolen är för alla världens folk. Vad innebär beslutet för fattiga människor i andra världsdelar, eller för våra närmaste grannfolk?

Miljöpartiet är det enda politiska parti som går till val på en i sanning långsiktig politik enligt ovan. Efter ett blått 1800-tal i industrialiseringens tecken, och efter ett rött 1900-tal då fackföreningar växte fram och folkhemmet skapades så är det nu dags för ett grönt 2000-tal. Utvecklingen under de föregående seklen har skapat oss ett så stort välstånd att det nu faktiskt kan utgöra ett hot, mot vår hälsa och mot vårt jordklot.

Vi måste i högre grad börja tänka på våra barn, de vi har idag och de som ska födas i framtiden. Därför måste vi också i högre grad ta vara på det enda jordklot vi har. Det har vi råd med. Att strunta i det har vi däremot inte råd med!

söndag 13 juni 2010

Katyn, Teheran och Väsby Centrum

Jag har just sett Andrzej Wajdas gripande film Katyn. Igår läste jag, i både DN oh SvD, om ettårsdagen av den Gröna revolutionen i Iran.
Påminnelserna är lika nyttiga som plågsamma att fred, yttrandefrihet och demokrati inte är en självklarhet för alla människor. Jag är rädd att vi i Sverige tar demokratin alldeles för given. Därför vårdar vi den inte på bästa sätt.

Tidigare idag stod jag i Väsby Centrum och kampanjade för Miljöpartiet. Som vanligt så kändes det inledningsvis lite obekvämt att försöka "sälja på" folk ett politiskt budskap. Men efter ett tag så var det både roligt och givande. Det hände faktiskt att folk spontant kom fram och ville ha information om medlemskap i Miljöpartiet (tydlig medvind!) och jag hade flera intressanta samtal med människor som redan sympatiserade med mitt parti eller som låg längre till höger men ändå hade en förståelse för de "gröna argumenten".

Jag måste erkänna att jag vid ett tillfälle blev närmast utskälld av en farbror som var förbannad på den höjda bensinskatten som Miljöpartiet efterlyser. Det var en bra övning i argumentation! I det fallet gällde det att hålla sig lugn och förklara att vi, för vårt enda jordklots skull, inte har råd att fortsätta använda bensin och andra fossila bränslen på samma sätt som tidigare.

Alla människor sympatiserar inte med Miljöpartiets iedologi, men det är nog bra egentligen. Annars vore vårt budskap alldeles för urvattnat. En sann demokrati behöver flera olika politiska partier som nöter sina tankar och argument mot varandra. Därför vore det förödande om vi permanentar de båda politiska blocken.

Miljöpartiet är det enda parti som på allvar värnar att våra barn ska ärva ett fungerande jordklot efter oss. Därigenom ställer vi krav på våra väljare och medlemmar. Att vara miljöpartist är en hållbar ideologisk övertygelse på ett helt annat plan än att bara diskutera skattesänkningar - eller -höjningar!

tisdag 8 juni 2010

Ministerstyre hotar högskolans kvalitet?

Idag meddelade Högskoleverkets chef, universitetskansler Anders Flodström att han avgår som en följd av utbildningsministerns inblandning i hur den framtida kvalitetsgranskningen av högre utbildning ska gå till. Jag kan tycka att "Flodis" ger upp förvånansvärt lätt mot Tobias Krantz men det kanske ligger annat bakom också. Universitetskanslern har nog inte haft det så lätt, dessa knappt tre år på verket. Ett irritationsmoment har ju t ex varit det delvis felaktiga ifrågasättandet av ett antal utbildningsprogram - men det är en annan historia!

När det gäller oenigheten mellan universitetskanslern och utbildningsministern rörande det framtida kvalitetssystemet så är jag benägen att hållla med Flodström. Tobias Krantz fixa idé om att i princip fokusera enbart på examensarbetet är riskfylld, särskilt om man till detta kopplar belöningspengar. Om några år så satsar i så fall alla lärosäten och program extra krut på att putsa upp examensuppsatserna till högglans, på bekostnad av andra kurser. För oss som regelbundet bedömer och examinerar uppsatser så vet vi hur betydelsefull handledningen är - och hur den kan variera. Men det bästa framöver är kanske att handledarna tar över skrivandet helt, framförallt för svaga studenter så att examensarbetet blir riktigt snyggt och passerar utbildningsministerns tuffaste nålsöga.
Idag tycker jag och kollegorna att examensarbetet ska spegla studentens förmåga, men den inställningen får vi nog överge. Det vore förödande för svensk högskola. Och detta som en följd av ministerstyre? Ja, det tycker jag nog att man kan kalla det.

måndag 7 juni 2010

Stockholm behöver rättvisare vård!En färsk rapport från Folkhälsoakademin, Karolinska Institutet, tydliggör att stockholmsvården fortfarande är ojämlik på ett oacceptabelt sätt. Om du är född i utlandet eller har lägre utbildning eller bor i en låginkomstkommun så är risken stor att du lever kortare, mår sämre och får sämre vård.
Hälsoval Stockholm är därför ett brådskande alternativ för att återföra delar av vården i rätt riktning.
Med Hälsoval Stockholm etableras vårdcentraler där de gör störst nytta. Med Hälsoval Stockholm lönar det sig bättre att ta hand om svårare fall än "snuvor". Med Hälsoval Stockholm agerar vårdpersonalen i kvalificerade team istället för genom onödiga och ibland missriktade soloprestationer.

söndag 6 juni 2010

Fest och framtidshopp!

Puh! Vilken vecka!
Efter Mors dagsfirande samtidigt som en av döttrarna, ML, fyllde år så var det på tisdagen dags för studentuppvaktning i släkten, samtidigt som jag själv fyllde år. På onsdagen en uppskattad seminariedag i CKU:s regi för verksamhetschefer och utbildningsansvariga om vårt gemensamma ansvar för klinisk utbildning. Dagen därpå tog en annan av våra döttrar, J, studenten. Utspring, hämtning av blöta och glada nybakade studenter vid Karlaplansfontänen, sedan mottagning och gratulationer. J var lycklig! Välförtjänt!
På fredagen examensceremoni i Filadelfiakyrkan för mina egna fantastiska biomedicinsk analytikerstudenter, tillsammans med bl a nyblivna läkare och sjukgymnaster. Direkt från ceremonin till bekanta vars dotter tagit barnmorskeexamen samma dag. På lördagen, efter en efterlängtad sovmorgon, så var det på kvällen dags för examensbankett i Vinterträdgården på Grand Hotel. Följt av efterfest på Medicinska Föreningen där jag fick dansa lite med mina nyutexaminerade studeneter innan jag knallade iväg genom sommarnatten för att ta pendeltåget hemåt.
Idag söndag viss återhämtning men skönt att få ta igen sig på jobbet imorgon! ;-)

fredag 4 juni 2010

Betyg för jämlikhet?

Även en miljöpartist kan ha en positiv inställning till betyg. Åtminstone från mellanstadiet.
I DN hävdas idag att avskaffandet av betyg har drabbat barn till lågutbildade mest, kanske för att lågutbildade föräldrar har svårt att ta till sig de (inlindade?) omdömen som ges istället för betyg. För jämlikhetens skull är det bättre att alla föräldrar, låg- såväl som högutbildade, får samma tydliga besked som ett sifferbetyg ger.
Jag tror det kan ligga en poäng i det. Följaktligen är jag något så sällsynt (?) som en miljöpartist som vurmar för betyg i skolan. I de flesta sammanhang efterlyser vi alla större tydlighet. Inte minst i skolan.

måndag 31 maj 2010

Solidaritet, med både palestinier och israeler

Jag är miljöpartist eftersom jag i mitt hjärta delar partiets ideologi som vilar på en solidaritet som kan uttryckas trefaldigt:
– solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
– solidaritet med kommande generationer
– solidaritet med världens alla människor

Det sistnämnda innebär att jag är Israel-vän. Jag är också Palestina-vän.
En dag som denna, när israelisk militär bordat Ship to Gaza med många dödsoffer som följd så är det viktigare än någonsin att inte dra alla israeler över en kam.
Samtidigt ska det inte råda någon tvekan om att Israels ledning har fattat katastrofalt dåliga beslut vilket lett till ett agerande som förefaller kunna liknas vid sjöröveri eller terrordåd på internationellt vatten.
Den miljöpartistiske riksdagsmannen Mehmet Kaplan som befunnit sig på en av båtarna har enligt uppgift fått ultimatum om omedelbar deportering eller rättegång.

Någon gång i framtiden ska palestinier och israeler leva sida vid sida under fredliga förhållanden och med respekt för deras respektive stat. Tyvärr så känns den dagen mycket avlägsen idag. Det är på flera sätt en stor sorg.

fredag 28 maj 2010

Jubileum! SIDA upp och SIDA nerJubileum!?
Jo, detta är faktiskt mitt hundrade blogg-inlägg. Firas med ett glas bubbel tillsammans med M ikväll. Men vad ska man skriva om idag då?
Tja, kanske det lite märkliga faktum att Anders Nordström fått sparken som chef för SIDA. Istället blir han enligt uppgift generaldirektör på regeringskansliet men oklart vilka arbetsuppgifterna blir...
Anders Nordström lämnade uppdraget som generalsekretare för Världshälsoorganisationen, WHO för att bli SIDA-chef. Efter bara drygt 2 år, utan att egentligen få fullfölja planerade åtgärder, så får han alltså sparken.
Vissa menar att det bara är för att biståndsminister Gunilla Carlsson vill visa handlingskraft inför valet? Istället kanske en felbedömning och pricksäkert skott i biståndsministerns egen fot?

Hursomhelst, bilden ovan är från WHO:s stora mötessal i Geneve där jag var på konferens år 2002 för att bidra till CIOM:s etiska riktlinjer för biomedicinsk forskning. En fantastisk upplevelse och ett minne för livet!

onsdag 26 maj 2010

Besked från Kammarrätten - och ändå inte...

Idag ringde jag Kammarrätten, som jag blivit ombedd.
"Jo, vi har fått in ditt överklagande av sekretessen kring NKS-upphandlingen. Men vi måste få in ett original. Detta ser ut som en kopia."

???

"Men jag har ju undertecknat med blått bläck. Syns inte det?" frågade jag.

"Nej, denna underskrift är i svart och lite hackig. Precis som en kopia."

???

Jag fattade ingenting, men uppenbarligen var jag tvungen att skicka in överklagandet på nytt. I original. Igen.

Just när jag hade stoppat papperen i ett nytt kuvert och skrev adressen utanpå så slog det mig.
I det första avslaget från landstingets chefsjurist fanns tydlig information om hur man skulle bära sig åt om man ville överklaga. Man skulle ställa överklagandet till Kammarrätten - men skicka det till Landstingsstyrelsen, vilket jag lydigt gjort.

Tydligen vill Landstingsstyrelsen ha koll på vilka som överklagar.
Dessutom tycks man behålla originalet själv och vidarebefordra kopia till Kammarrätten - som då inte kan handlägga ärendet eftersom det bara är en kopia.

Hmmm, det är tur att man inte är konspirationsteoretiskt lagd...

tisdag 25 maj 2010

Kammarrätten har sökt mig...

Idag har jag haft undervisning hela dagen, med drygt 40 av "mina" duktiga, snart nyblivna biomedicinska analytiker. Vi har diskuterat chefs- och ledarskap inför deras yrkesverksamhet som snart inleds. Examensdag nästa fredag!

Sent i eftermiddags, efter det sista seminariet, lyssnade jag av mina telefonmeddelanden. Något förvånad hade jag fått ett meddelande från Kammarrätten där man ber mig ringa upp (?) med anledning av mitt överklagande av NKS-sekretessen.
Lite märkligt förfarande, eller?
Hursomhelst, när jag ringde halv fem så fick jag inte tag på någon.
Nytt försök imorgon.
Jag har inga större förhoppningar, men lite nyfiken blir jag ändå...

torsdag 20 maj 2010

NKS-beslut i blåsväder

Jag har tidigare här på bloggen tagit upp den anmärkningsvärda upphandlingen av Nya Karolinska Solna, NKS. Idag har en av de stora drakarna blåst nytt liv i den nödvändiga genomlysning som måste komma förr eller senare. Det är SvD som är på hugget i frågan med dagsfärska artiklar här och här.

För egen del har jag ju begärt att få ut landstingsfullmäktiges beslutsunderlag, utan sekretess i form av maskeringar. Det fick jag ett snabbt avslag på men detta beslut har jag nu överklagat till Kammarrätten i Stockholm med bl a följande argument:

Offentlighetsprincipen för myndigheter utgör en av de fundamentala delarna i svensk lagstiftning, som en bidragande garant för demokrati och medborgarinflytande och som motkraft till maktmissbruk och korruption.
Undertecknad ifrågasätter därför att offentlighetsprincipen i detta unika fallet ska frångås enkom av ekonomiska särintressen och utifrån grovt ogrundade spekulationer. De medborgare och skattebetalare, som ska finansiera byggnation och förvaltning av NKS under decennier framöver till en total kostnad i mångmiljardklassen, har rätt att få veta fullt ut vad upphandlingen innebär och vad den kostar. Denna information borde finnas tillgänglig i direkt anslutning till fattat fullmäktigebeslut.


Det ska bli intressant att se vad Kammarrätten anser.
Jag vill vara tydlig med att jag inte har något emot NKS i sig. Tvärtom! Som anställd på Karolinska Institutet så är jag fullt medveten om hur viktigt det är att Stockholm får ett uppfräschat universitetssjukhus som en bra bit in i framtiden ska kunna integrera vård, forskning och utbildning på bästa sätt. Just av den anledningen är det särskilt olyckligt att den borgerliga majoriteten i Landstingshuset har sjabblat med frågan så mycket att beslutet kan komma att rivas upp.

Det som gör mig förbannad är två saker:

För det första att man i detta fallet anser upphandlingen lyckad och fullbordad trots att endast ett anbud inkommit. Jag har själv upphandlat laboratorieutrustning som kostat nästan en miljondel (!) av vad NKS kommer kosta (dvs "bara" några hundratusen kr), men då skulle det vara helt oacceptabelt med bara ett anbud. Det är tydligen skillnad på upphandling och upphandling!

För det andra - och detta är bra mycket allvarligare än förra punkten - att den viktiga offentlighetsprincipen frångås enbart av ekonomiska intressen, av hänsyn till ett företag som inte vill offentliggöra sitt avkastningskrav!? Grrrrr!

måndag 17 maj 2010

Valmanifest som kan göra andra gröna av avund

Nu finns Miljöpartiets valmanifest tillgängligt på webben (OBS! I icke justerad och språkgranskad version). I sanning ett manifest för framtiden som känns riktigt bra att rekrytera väljare med, väljare som vill ha mer av ett politiskt parti än enbart kortsiktigt valfläsk.

Apropå något helt annat; Som MP-kandidat på Stockholms landstingslista så ska man naturligtvis ha proffsiga porträttfoton att använda i kampanjandet - men något tycks ha gått snett...Avslutningsvis, på bussen idag så förundrades jag av vad jag såg utanför fönstret. Är det bara inbillning eller är det inte ovanligt mycket maskrosor i år!?

söndag 16 maj 2010

MP-kongress - Epilog


Efter tre fullmatade, intressanta och inspirerande dagar på Miljöpartiets kongress i Uppsala så tog det emot lite att efter hemkomsten sätta sig med en massa jobbpapper inför måndagen. I öronen ringde ordet: VOTERING!
Min kloka M föreslog att jag först skulle ta en promenad i det vackra vädret. Som så ofta så tog jag kameran med mig.


En halvtimme senare hade jag vandrat i just den typ av naturskog som nämns i vårt rykande färska valmanifest. Dessutom hade jag också fått avnjuta lite biologisk mångfald varav en del syns på bilderna.
Plötsligt svävade en hök fram rakt ovanför mig men jag blev så paff att jag inte hann fånga den på bild, tyvärr.

Som synes så jobbar även katterna på att främja den biologiska mångfalden. Man får verkligen hoppas att deras partitekniska samverkan blir fruktbar!Jag är lyckligt lottad på många sätt, bland annat eftersom jag har förmånen att bo i en underbar naturnära miljö som skänker livskvalitet och harmoni. När jag på en näraliggande äng såg alla de vackra maskrosorna så kändes det som ett värmande tecken inför valrörelsen.
Det måste ha varit tiotusentals maskrosor. Tänk om vi hade lika många medlemmar i Miljöpartiet. Men - vänta nu; Det är ju precis det vi har! ;-)

Valmanifest - inkl Jämlik vård!


Sent igår kväll fastställdes så äntligen Miljöpartiets valmanifest och, som väntat, så fick jag igenom mitt yrkande om att vi ska verka inte bara för en jämställd vård, utan också för en jämlik vård. Behovet finns definitivt; Se t ex den senaste veckans inslag på temat i SvD.
Trots att Sverige är en rik demokrati där vi värnar människors lika värde så har vi en bit kvar innan vi har en god hälso- och sjukvård på lika villkor - en Hållbar vård - oavsett om man är man eller kvinna, oavsett vilket land man är född i, oavsett sexuell läggning. Det är en av de viktigaste sakerna som jag vill kämpa för som folkvald!

lördag 15 maj 2010

MP-kongressen tystad!


Klockan är närmare tio på lördagkvällen och vi har kommit drygt halvvägs i att fastställa valmanifestet som ska användas i valkampanj framöver.
På grund av den sena timmen - och ombudens engagemang i frågorna - så är det ganska surrigt i salen. Mötesordföranden manar då kongressen till Tystnad - för demokratins skull. Något senare, i samband med att förslag till 35-timmars arbetsvecka röstats igenom (sic!) så visar ett av de medföljande barnen högljutt sin trötthet. Samma ordförande kommenterar då att det inte hjälper med den typen av försök till påverkan; Debatten är avslutad!
Ordföranden som heter Cecilia Engström gör ett utmärkt jobb i högt tempo och piggar upp oss alla med ett par goda skratt, vilket torde framgå av ovanstående.

Även funktionärerna som sköter manometerröstningen och dataskärmen bidrar till uppiggande underfundigheter, t ex i hur de formulerar röstefrågorna. Se bara ovanstående röstresultat (klicka på bilden för att kunna läsa alternativen).
Nota bene! Det gällde i detta fallet endast formuleringen "inte rädda klimatet" i ett specifikt stycke där det uppenbarligen inte passade in. Miljöpartiet vill naturligtvis fortsätta att kämpa för att rädda klimatet IRL.

Grön Ungdom - En viktig del av partiets själ


Strax före middagen höll språkrören för Grön Ungdom tal. Jakop Dalunde påminde oss att vi ska vara ett parti för drömmare.
Utan drömmar inga visioner.
Maria Ferms budskap var att medan andra partier är livrädda för att skrämma bort väljare med sina budskap så ska Miljöpartiet stå tydligt och fast vid en grön politik, utan att vara insmickrande. Båda fick stående ovationer efter sina anföranden. Det är ingen tvekan om att Grön Ungdom, liksom Gröna Studenter, utgör ett oerhört viktigt fundament i den del av Miljöpartiets själ som måste bibehållas ständigt grön och frisk, utan kompromisser. På bilden syns några av alla dessa fantastiska Gröna Ungdomar som är så ofattbart engagerade, energiska och kompetenta i alla de sakfrågor som de brinner för (Erik Thor, Ingrid Nyman, Simon Rosén).

Historisk framtidsblick via videolänk


Igår, välkomnad av språkröret Peter Eriksson, deltog Philippe Lambèrt, Co-President för European Green Party (EGP). Han beskrev bl a hur det går en grön våg genom Europas (och världens!?) valrörelser.
Han gav också ett framåtblickande historiskt perspektiv genom att dra en parallell mellan Socialdemokratin som framväxande under 1800-talet till att bli den kanske viktigaste politiska rörelsen under 1900-talet - och den Gröna politiken som växte fram under 1900-talets andra hälft och med största sannolikhet kommer bli den viktigaste politiska rörelsen under 2000-talet. Vem kan säga emot?

Partikongress - All PR är bra PR


Redan är vi inne på andra dagen av Miljöpartiets kongress, denna gång i Uppsala. Premiär för min del. Idag strålar solen utanför panoramafönstren och ger ett vackert skimmer i partiflaggorna som vajar ute på Vaksalatorget där loppis pågår för fullt.
Kongressen är ganska välbevakad av media. Inte så konstigt med tanke på den fantastiska medvind partiet haft, och har! Av samma anledning är det inte konstigt att media nu är lite tuffare i bevakning och vinkling. Det framgår delvis av rapporteringen i DN, SvD (eller denna i SvD) samt SVT. Men som man brukar säga, All PR är bra PR!
Nu måste jag rusa eftersom det pågår Påverkanstorg om bl a Valmanifestet och jag ska lägga ett yrkande som rör jämlik vård.

torsdag 13 maj 2010

Nya Karolinska Solna - Avslag för hävd sekretess


Landstingsfullmäktige beslutade nyligen att ett konsortium bestående av Skanska och brittiska Innisfree får uppdraget att bygga det nya storsjukhuset i Stockholm, Nya Karolinska Solna (NKS). Inget fel i det - möjligen förutom att det bara hade inkommit ett (1) anbud...

Enligt Skanska så blir detta:
- Företagets största projekt hittills
- Världens största OPS-sjukhus
- Sveriges första OPS-byggnad

Kostnaden för hela bygget anges i olika sammanhang till mellan 14,5 och 69 miljarder kronor. Något förvirrande!
Försök till klargörande finns bl a på Dagens Medicin.

Något som gör mig riktigt upprörd som skattebetalare och samhällsmedborgare i en demokrati är att delar av beslutsunderlaget fortfarande är belagt med sekretess. Stora delar viktig text är helt enkelt maskerade, överstrukna med svart!
Detta är tvärtemot de ursprungliga löftena om att all sekretess skulle hävas så fort tilldelningen av uppdraget var klar.

Jag har nyligen begärt att få ut beslut och underlag med sekretessen hävd. Igår fick jag avslag på detta. I ett brev från landstingets chefsjurist står bl a följande:

De maskerade uppgifterna i utlämnade handlingar gäller till stor del villkoren för finansieringen av projektet, villkor som ännu inte är slutligt fastställda.
...
Om utlämnande skulle ske av föreliggande finansieringsvillkor, såsom t.ex. räntemarginalen, finns en överhängande risk att det skulle skada kreditprocessen och därmed påverka "financial close". Konsekvenserna av att dessa uppgifter lämnas ut till obehöriga kan bli mycket stora och leda till att hela upphandlingen måste göras om med stora kostnader och tidsförluster som följd för landstinget. Med hänsyn till konkurrenssituationen på marknaden och förutsättningarna för finansieringen av projektet är det av avsevärd nackdel för berörda parter att i detta läge lämna ut handlingarna utan de maskeringar som gjorts. De aktuella uppgifterna är sådana som landstinget hävdar omfattas av sekretess enligt såväl 19 kap. 3§ första stycket som 31 kap. 16§ första stycket offentlighets- och sekretesslagen (OSL), eftersom ett offentliggörande av dessa uppgifter kan antas leda till skada för såväl landstinget som anbudsgivaren.
Anbudsgivaren har särskilt angett att vissa uppgifter som t.ex. avkastningskrav är en företagsintern uppgift som inte får lämnas ut. Anbudsgivaren har angett att det skulle vålla investorerna skada om uppgiften blir allmänt känd eftersom det påverkar investorernas konkurrensposition på marknaden och därmed anbudsgivaren. Normalt blir en leverantörs avkastningskrav inte känt av den upphandlande myndigheten. Om uppgifter lämnas ut kan det vara negativt för anbudsgivaren i konkurrensförhållandet mot andra anbudsgivare i framtida upphandlingar och skada anbudsgivarens affärsmässiga intressen på marknaden. Uppgiften omfattas därför av sekretess enligt 31 kap. 16§ OSL.
Med stöd av delegation från landstingsstyrelsen fattas följande
BESLUT
Din begäran avslås.
XX
Chefsjurist


Seriösa och välgrundade motiveringar? Eller snömos?
En ofrånkomlig tolkning är ändå att den svenska offentlighetsprincipen får stryka på foten för kravet från den enda anbudsgivaren att de finansiella villkoren ska vara hemliga. Därigenom har du och jag som skattebetalare ingen möjlighet att bedöma om detta är en bra affär eller om en omotiverat stor del av våra skattepengar göder storbanker och finansinstitut.

Jag kommer sannolikt överklaga sekretessbeslutet i Kammarrätten.

lördag 8 maj 2010

Lördag på Landstingshuset och Gröna kilar på söndag

Idag har jag i Landstingshuset fått information och inspiration under Miljöpartiet, region Stockholms utbildningsdag. Hälsoval, kollektivtrafik, landstingsbudget och Regional utvecklingsplan för Stockholm (RUFS) har avhandlats på ett sätt som ger mersmak. Apropå RUFS (som sannolikt, på gott och ont, fastställs av fullmäktige kommande veckan) så är det imorgon söndag 9 maj Gröna kilarnas dag. Bry dig inte om ev regnskurar utan ta dig ut till närmaste grönkil för en nypa frisk luft och viktig information i en äkta grön miljö.

fredag 7 maj 2010

Från Styrsö till Mana och QashqaiFör tillfället sitter jag på tåget på hemväg från ett möte på Göteborgs Universitet. Förutom bra möte med vännerna vid landets alla biomedicinsk analytikerutbildningar så fick jag också avnjuta en härlig utflykt till Pensionat SkäretStyrsö . Rekommenderas!I Göteborg passade jag också på att diskutera hållbar utveckling vilket var mycket givande. På Sveriges framsida har man hunnit ganska långt. Göteborgs universitet blev nämligen Sveriges första miljöcertifierade universitet, redan 2006.

Vaggad av tåget hem mot Stockholm så har jag just lagt ifrån mig tidskriften MANA. Det är en lyx att kunna unna sig en intressant, ny tidskrift emellanåt. Uppenbarligen finns det en enorm flora av magasin att botanisera bland. Jag hade aldrig hört talas om Mana innan jag hittade den i tidningshyllan på Centralstationen igår.
Intill innehållsförteckningen står:
Tidskriften Mana bevakar och diskuterar samhälle, politik och kultur ur ett antirasistiskt perspektiv.

Nr 1 2010 har ett mycket intressant tema: Klimatets gisslan.
Några konkreta exempel ges på folkgrupper som riskerar att bli de första klimatflyktingarna. Det är en term som saknas formellt men som nog tyvärr behöver fastställas ganska snart. Annars kan välmående länder fortsätta neka tillträde eftersom dessa människor inte är flyktingar enligt internationell rätt av idag.

Förresten, du kanske vet att det finns en bilmodell som heter Qashqai. Som en ödets ironi är denna SUV uppkallad efter ett nomadfolk i södra Iran som tycks vara bland de första att drabbas svårt av klimateffekterna. Läs mer i - Mana.