onsdag 29 december 2010

VIT JUL och GRÖNT NYTT ÅR!Beklagar att julhälsningen kommer lite sent, men nyårshälsningen har åtminstone lite framförhållning!
Just nu bara vitt utanför fönstret men det kommer ändå, i många avseenden, bli ett GRÖNT år som vi har framför oss. Bland annat tack vare de ca 15 000 medlemmar som Miljöpartiet har numera!

För egen del innebär år 2011 nya intressanta utmaningar för mig som ny ledamot, dels i landstingets Forskningsberedning (tidigare FoUU-utskottet), dels i den kommunala Produktionsstyrelsen (tidigare Produktionsutskottet) i Upplands Väsby.

Frågan är bara - När ska jag börja känna mig som en politiker!?

tisdag 21 december 2010

Landstingsrevisorernas brev

2010-12-21 RK 201005-0052
Landstingsrevisorerna
Box 22230
104 22 Stockholm
Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 53 50
E-post: landstingsrevisorerna@rev.sll.se
Säte: Stockholm
Org.nr: 23 21 00 - 0016
www.sll.se/rev
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B. T-bana Rådhuset


Till landstingsfullmäktige

Ett försök att tysta revisionen?
Alliansen delade under pågående budgetsammanträde i fullmäktige den 14-15 december ut ett förslag till beslut om ändringar i revisionens budget. Detta trots att ärendet var berett i sedvanlig ordning av revisionens budgetberedning sedan flera månader tillbaka. Ingen talartid var heller uppsatt på denna punkt på sammanträdet. På bordet fick fullmäktige förslaget att bevilja landstingsrevisorerna en budgetram uppgående till 24,7 miljoner kronor för 2011. I förslaget till beslut framgår inte att detta skulle motsvara en nedskärning av revisionens resurser med 12 miljoner kronor eller ca 33 %. En sådan besparing är inte möjlig att åstadkomma med helårseffekt för 2011 med tanke på uppsägningstider för såväl personal som lokaler. Utspelet kan knappast tolkas på annat sätt än att de landstingsråd, som vi är satta att granska, vill tysta revisionen.

Sättet att hantera frågan strider klart mot lagstiftarens intentioner. Av propositionen 2005/06:55 framgår bl.a. följande: ”Regeringen vill understryka betydelsen av att kommuner och landsting själva arbetar för att värna och stärka revisorernas oberoende och betonar att val av arbetsformer för beredning av revisorernas budget i det sammanhanget är en viktig fråga.” I Stockholms läns landsting har detta sedan många år hanterats genom en särskild budgetberedning för revisionen.

Det verkar som de fyra landstingsråden, som undertecknat skrivelsen, inte anser sig behöva följa dessa överenskomna arbetsformer. Särskilt förvånande är det att Stig Nyman, som under 2010 varit en av medlemmarna i revisionens budgetberedning, undertecknat förslaget.
Det är också förvånande att de fyra landstingsråden inte drar sig för att i beslutet försöka lägga fast hur revisionen skall använda sina resurser. Efter ett stycke med påståenden om att upphandlingen av revisionstjänster bara blivit dyrare utan att kunden/landstinget får något mer för pengarna står det att: ”Revisionen förväntas nu bland annat anpassa sina upphandlade revisorstjänster utifrån den nya budgetramen.”
I förslaget till beslut görs referenser till kraven på effektivisering av den centrala förvaltningen. Visst kan man föra en diskussion om revisionens effektivitet, men då skall den föras utifrån sakliga grunder. Till att börja med så är revisionen inte central förvaltning, dvs. administrativt stöd till verksamheterna, utan fullmäktiges och i förlängningen även skattebetalarnas organ för att granska verksamheten i landstinget. Det bör också noteras att verksamhetens kostnader i landstinget 2005-2010 har ökat med drygt 30 %. Under samma tidsperiod har revisionens resurser ökat med endast 14 %.

Sammanfattningsvis: Beredningen av revisionens resurser ska ske via revisionens budgetberedning. Vi förväntar oss att en sådan beredning sker utifrån sakliga grunder och inte med utgångspunkt från en skrivelse från de fyra landstingsråd som vi är satta att granska. Den väsentliga utgångspunkten ska enligt lagstiftaren vara att tillse att det finns tillräckliga medel för det uppdrag som revisionen har och att fullmäktige fortsatt verkar för att värna och stärka revisorernas oberoende.


För revisorskollegiet

Georg Jönsson Kenneth Strömberg
ordförande vice ordförande

Curt Linderoth Hans Nord

Gunilla Jerlinger Göran Hammarsjö

Försämrad granskning och insyn hotar

Som jag tidigare nämnt så kallades jag in som ersättare under budgetfullmäktige förra veckan men bara under dag två, den 15/12. Därför missade jag Alliansens tilltag att försöka kuppa igenom (?) ett kraftigt sparbeting för landstingsrevisorerna.

Tack och lov så lyckades landstingsfullmäktige ändå återremittera ärendet för beslut först efter årsskiftet. Detta har både Helene Öberg och Peter Andersson bloggat om.

Eftersom sparförslaget kan inverka negativt på möjligheten till sakligt kritisk granskning av landstingets verksamhet så känns det viktigt att uppmärksamma detta. Av den anledningen publicerar även jag innehållet i brevet från landstingsrevisorerna i nästa blogginlägg.

Landstingsrevisionen ska tystas?


Ja, den frågan ställer Stockholms Läns Landstings revisorskollegium, undertecknat av bl a ordföranden Georg Jönsson (M), efter det kraftfulla sparbeting för revisorerna som Alliansen överraskande försökte driva igenom vid budgetfullmäktige förra veckan.

Landstingsrevisorerna utgörs till stor del av borgerliga politiker som alltså kritiserar sina partivänner eftersom de ser sitt oberoende granskningsuppdrag som allvarligt hotat. Det kan ses som ett hot mot demokratin eftersom landstingsrevisorernas uppdrag är att å medborgarnas och skattebetalarnas vägnar, på ett oberoende sätt, kunna granska landstingets verksamhet.

Jag funderar över om det finns ett samband mellan detta riskfyllda beslut och det faktum att den mäktiga landstingsrådsberedningen - just i Stockholm - utgörs enbart av majoritetens landstingsråd. Detta till skillnad från i andra landsting, exempelvis Uppsala, där samtliga landstingsråd ingår, dvs även oppositionens.

Vi lever i en fantastisk demokrati, både på riks- och regional/lokal nivå, men demokratin måste vi ständigt värna och stärka - bl a i Stockholms Läns Landsting förefaller det!

onsdag 15 december 2010

Första fullmäktige - Första anförandet!


Jag är ju nybliven förste ersättare för Tomas Eriksson i Stockholms Landstingsfullmäktige. Dessutom andre ersättare för Marie Åkesdotter. Till min förvåning fick jag redan idag hoppa in och tjänstgöra eftersom Marie hade förhinder från eftermiddagen. Just idag då landstingsbudgeten för 2011 skulle beslutas!
Det innebar att jag avlöste henne inför den avslutande delen då fullmäktige debatterade Landstingsstyrelsens allmänna delar såsom bemanningspolitik etc.

Jag fick direkt kliva upp i talarstolen och hålla ett anförande där jag pekade på Alliansens defensiva och osolidariska satsning på att låta omvärlden försörja oss med kvalificerad sjukvårdspersonal. Detta har jag ju i Dagens Medicin publicerat ett inlägg om, nämnt på bloggen förra veckan.

Apropå omvärlden, på bilden ovan från Landstingssalen syns på högra väggen röstresultattavlan framför EU-fanan. Bakom den Sveriges flagga och därefter FN-fanan.
Det är lite ironiskt eftersom det ofta känns som att Alliansen glömmer bort att Stockholm faktiskt är en del av världen!

Avslutningsvis lite förhandsskvaller;
Miljöpartiet har valt mig till representant i landstingets Forskningsberedning.
Jag avvaktar slutlig bekräftelse och första kallelsen. Det känns oerhört viktigt och ska bli mycket intressant att i det forumet få bidra till stärkt forskning och utveckling - samt utbildning!

söndag 12 december 2010

Medium-sized dog on Twitter

Har utrikesminister Carl Bildt, av USA-diplomater kallad "a medium-sized dog with a big dog attitude", tagit ett kliv närmare sitt entledigande från statsrådsposten?

Regeringens nya officiella informationskanal!?

onsdag 8 december 2010

Ska omvärlden försörja oss med vårdpersonal?En kompetent och engagerad personal är den viktigaste resursen sjukvården har i Sverige och i Stockholm, mycket viktigare än både avancerad utrustning och stora byggprojekt.
Nu när alla fyrtiotalister är på väg att pensioneras så har vi en stor utmaning i att trygga återväxten av sjuksköterskor, läkare, biomedicinska analytiker m fl.
Bilden visar Högskoleverkets prognos över vilka yrken det kommer råda brist på de närmaste åren, där biomedicinska analytiker ligger i topp.

Som tur är så har vi en invandring av människor utbildade inom dessa yrken, men vi kan bli ännu bättre på att hjälpa dem till legitimation och in på arbetsmarknaden.

Hur vill då nuvarande majoritet i Stockholms läns landsting, Alliansen, klara av den framtida bemanningen? Jo, man anger i budgetförslaget att man ska satsa på aktiv rekrytering i utlandet samt att man snabbt och effektivt ska locka hem de svenskar som utbildas till ex.vis läkare i utlandet.

Jag anser att detta är en cynisk, osolidarisk och defensiv strategi för att klara återväxten.
De andra länder som ska släppa ifrån sig vårdpersonal till Stockholm behöver sannolikt den arbetskraften minst lika mycket som vi.
Sverige och Stockholm måste satsa på att bli självförsörjande med framtida sjukvårdspersonal. Detta gör vi genom en bättre personal- och lönepolitik samt anpassad dimensionering av utbildningsplatser. På så sätt stannar nöjd personal kvar i yrket och unga ser det som attraktivt att utbilda sig för arbete inom vården!

Ett inlägg om detta finns på Dagens Medicins webbupplaga.

söndag 5 december 2010

Död åt blockpolitiken! Blockpolitiken är politikens död!

Alliansen har dragit sig åt vänster, mot mitten och moderaterna kallar sig det nya arbetarpartiet. Enligt uppgift så stöder fler arbetstagare moderaterna än socialdemokraterna. Socialdemokraterna ska, enligt Mona Sahlins "starka" och tuffa tal i helgen, dra sig åt höger, mot mitten. Detta för att kunna jämna ut den politiska maktbalansen i dagens Sverige.

Jag menar att denna utveckling är helt förkastlig ur ett svenskt utvecklingsperspektiv! Om alla partier ska söka sig mot mittfåran för att locka så många väljare som möjligt, vem ska då våga komma med ideologiskt nytänkande!? Vem ska våga sticka ut!?

Nä, i god tid inför kommande val så utropar jag:
Död åt blockpolitiken! Tydliggör istället de ideologiska skillnanderna mellan samtliga partier! Det är ett måste för att vi ska ha ett livaktigt och fruktbart politiskt klimat framöver. En levande demokrati måste ha olika ideologier som bryts mot varandra för att bana väg mot en hållbar utveckling och framtid.

lördag 4 december 2010

Fördröjt sprutbyte orsakar lidande och död

Enligt en ny rapport från Region Skåne som presenterades på Medicinska Riksstämman så visar områden som SAKNAR sprutbyten en 2,3 ggr högre förekomst av hepatit B.
Detta är alltså ytterligare bevis för att sprutbyte faktiskt minskar allvarlig smittspridning bland tunga missbrukare. Det är sannolikt inte enbart de rena sprutorna som ger den positiva effekten utan framgångsfaktorn är att sprutbytet kombineras med regelbunden provtagning, utdelning av kondomer samt vaccination.

Landstingsfullmäktige i Stockholm har för en tid sedan beslutat om införande av sprutbyte, trots envist motstånd från moderaterna. Nu har ärendet kört fast i Stockholms Stad; Moderaterna där menar att detta måste utredas ordentligt.

För varje ytterligare dag som går utan möjlighet till sprutbyte i Stockholm så ökar risken för att fler ska smittas, och kanske dö, av HIV och hepatitvirus.

fredag 3 december 2010

En felaktig privatisering av vården hämmar utvecklingen

I Dagens Nyheters Ekonomidel kan man idag läsa att Bantad vård hotar tillväxten.
För en miljöpartist så är ju ordet tillväxt lite komplicerat, kanske beroende på hur man definierar det.
Om vi bortser från det så kan det hur som helst ses som problematiskt att bristande samarbete mellan vården och medicinteknikföretagen hindrar företagen från att växa (och bidra ytterligare till vården).
Stig Nyman (KD), forskningslandstingsråd, är som sig bör, bekymrad.

En sak som inte nämns i artikeln och som jag anser att Stig Nyman & Co missat helt är att det inte bara är en slimmad vård som (ev) bidrar till problemet. Jag ser ett tydligt samband mellan en forcerad privatisering av vården utan hänsyn till att de nya, privata vårdgivarna faktiskt också måste åta sig ett ansvar för forskning, utveckling och utbildning (FoUU). För det krävs naturligtvis incitament!

Jag tycker själv att mångfald i vården kan vara bra och utvecklande, men då kan man inte strunta i, eller glömma bort, FoUU-verksamheten. Det är något som jag envist ska påminna om under min tid som politiker.

Kroniskt trötthetssyndrom/ME - orsakat av ett musvirus!?

Från Medicinska Riksstämman rapporteras om att ett relativt nyupptäckt virus kan ha något att göra med kroniskt trötthetssyndrom (myaligisk encefalomyelit, ME). I artikeln kommenteras det av professor Jonas Blomberg, en svensk expert på XMRV (som viruset, xenotropic murine leukemia virus-related virus, heter i förkortad form).
Här kan jag inte låta bli att nämna att Jonas var min opponent då jag disputerade för 10 år sedan.

Som en annan mycket klok forskare, statsepidemiolog Annika Linde, påpekar så måste man vara försiktig med hur dessa resultat tolkas. Det finns ett flertal studier som inte kunnat påvisa en koppling mellan XMRV och ME, men om förekomsten av virus stämmer så kan det ju ev vara så att det är själva sjukdomen, ME, som inducerar (väcker upp) detta retrovirus från ett latent stadium.
Även forskarna till ursprungsrapporten i Science är försiktiga i sina slutsatser och efterlyser kompletterande forskning.

XMRV har funnits med i spekulationerna kring ME ett tag. Vi får se om detta är lösningen på gåtan kroniskt trötthetssyndrom som är vanligare förekommande hos kvinnor än hos män.

Förresten, vi virologer brukar, halvt på skämt, halvt på allvar, säga att ALLA sjukdomar i grund och botten är orsakade av virus. Problemet är bara att vi inte hittat alla virus ännu! ;-)

onsdag 1 december 2010

Julkalendern och AIDS

...den första december var det i vanlig ordning läge att uppmärksamma Världs-AIDS-dagen. Minst 25 miljoner har dött i HIV-infektion och Acquired immunodeficiency syndrome och minst 33 miljoner är smittade idag runtom i världen.
Men eftersom HIV inte längre är en dödlig sjukdom, åtminstone inte i den rika västvärden som har råd med bromsmediciner, så är det svårt att lyfta och få genomslag i frågan.

Jag vill också passa på att påminna om det beslut som fattats i höstas om sprutbyte för att undvika främst HIV- och hepatitvirus-smitta. Tyvärr känns det som att politikerna i Stockholms Stad (dvs kommunpolitikerna) obstruerar beslutet.
Hur länge ska i så fall det få fortgå?