fredag 25 december 2015

Adventstider – inte för klimatflyktingar på dödens hav
Den lilla barnhanden glider ur greppet och försvinner bort i vågorna, ner i djupet. Någon dag senare vilar pojkens kropp på ett sorgesamt fridfullt sätt på stranden till Europa. Vi har alla sett bilden och om vi har hjärta i kroppen så har vi reagerat starkt och tänkt tanken: Aldrig mer!
Å andra sidan, som någon skrev för en tid sedan, så har mitt eget parti tvingats skära ut sitt hjärta. Slutar man känna då, eller blir smärtan bara större, mer outhärdlig i det tomrum som bildas?

Treårige Alan Kurdi borde ha hela livet framför sig, men istället upphörde det alldeles för tidigt, just när han tillsammans med övriga familjen stod på tröskeln till fred och trygghet.

På liknande sätt berövades fyraåriga Laean Swirakly sitt liv i samma vågor, i samma hav, på flykt från samma krig. Nej förresten, Laean var egentligen också tre år. Hon drunknade nio dagar före sin födelsedag. Men om vi hade haft möjlighet att fråga henne så skulle hon nog ha valt att ”avrunda uppåt” och stolt förklara att hon var fyra år.

Egentligen bör vi undvika att exponera barn, vare sig de är levande eller döda. Men å andra sidan tror jag att det bästa sätt vi har att hedra minnet av Alan Kurdi och Laean Swirakly är att påminna oss om hur deras liv avslutades alltför tidigt i havsvågorna utanför Greklands kust, intill demokratins vagga. 

Vi behöver se dessa barn för våra ögon, Alan skenbart sovande i strandbrynet, Laean försiktigt leende mot kameran på ett sista foto – och tvinga oss att inse att de representerar mångfalt fler offer, idag men också imorgon.

Det har varit adventstider. Advent betyder ankomst. Trots vår sekularisering i Sverige så välkomnar vi åtminstone symboliskt Herrens ankomst. NK:s berömda julskyltning lockar som vanligt åskådare och julhandeln förväntas slå rekord i vanlig ordning. Samtidigt stängs Sveriges gränser för flyktingar och asylsökande eftersom det enligt uppgift är kris i vårt land, ”samhällssystemen håller på att kollapsa”. Flyktingarnas ankomst välkomnas inte. Det är olika sidor av samma ögonblick som är svåra att se hur de hör ihop. Men ändå gör de det?

Det vi ser nu är bara början.

Alan och Laean flydde med sina familjer från krigets Syrien. Men det är också ett Syrien som nyligen upplevt den svåraste torkan på nästan hundra år, vilket bidragit till att driva människor i konflikt och på flykt. Denna torka är sannolikt en konsekvens av pågående global uppvärmning och klimatförändringar. Alan och Laean kan ses som de första klimatflyktingarna som söker sig till Europa, och efter dem kommer fler. Mångfalt fler, från världens alla hörn.

I samma skede som julhandeln på allvar tog fart i vårt land så inleddes klimatkonferensen COP21 i Paris. Idag råder stor enighet om att klimatförändringarna är verklighet, och att den globala uppvärmningen ökar i oroväckande snabb takt. Det välstånd vi byggt upp har ett pris som blir allt tydligare för var dag som går. Men för oss människor är det svårt att hålla flera tankar i huvudet samtidigt, och det är ännu svårare att försöka anpassa de egna handlingarna för att åtgärda ett problem där allvarliga konsekvenser visar sig på allvar först någon gång i framtiden, kanske för framtida generationer. Ditt agerande idag påverkar hur världen kommer se ut för dina framtida barnbarn och barnbarns barn. Våra hjärnor är inte evolutionärt anpassade till att ta sådana långsiktiga hänsyn. Vi har aldrig tidigare haft sådan makt att det har behövts – inte före Antropocen, den nya tidsepok då människan rubbar jordklotet.

Vårt sätt att handla bidrar till att forma framtiden. Istället för att besvärat slå ifrån oss ansvaret med argumentet att det egna agerandet har så liten betydelse i helheten, så bör vi istället anamma tanken om ”fjärilseffekten”, dvs att en fjärils vingslag kan bidra till att utveckla stormvindar på andra sidan jordklotet. Men det kan också tolkas som att den lilla människan kan åstadkomma storverk.

Julhandeln har nått sin kulmen och samtidigt har Sverige försökt hantera flyktingströmmar i en omfattning som inte skådats på länge. Till detta kommer ett utökat terrorhot som också kan kopplas till oljeintressen, vår livsstil, en sned resursfördelning och ökad segregering. Allt hänger ihop. 

För att hedra minnet av Alan Kurdi och Laean Swirakly – och alla de drunknade klimatflyktingar som kommer efter – så bör vi reflektera över vilket samhälle vi vill leva i lokalt såväl som globalt, och vilket ansvar vi har enskilt och gemensamt för att bidra till detta.

tisdag 24 november 2015

Nygammalt om Nya Karolinska...

Svenska Dagbladet biter sig förtjänstfullt fast vid sin genomlysning av Nya Karolinska Solna och OPS-avtalet (NKS-avtal kan bli dyrt för skattebetalarna ; Här är SvD:s avslöjanden om Nya Karolinska ; Regeringen försökte stoppa NKS-affären).

Sannolikt kommer vi framöver få se en politiskt tillsatt extern granskning/utvärdering, men också en omförhandling av OPS-avtalet. Det gläder mig i så fall, både som landstingspolitiker och skattebetalare.
Det gläder mig också att blicka tillbaka och se att jag skrev ganska initierat om detta redan när första spadtaget togs den 3 september 2010. Nedanstående inlägg publicerades på debatt-sajten Newsmill som inte finns längre.

2010-09-03
"Nya Karolinska – Hållbar vård i Stockholm?

Idag fredag den 3 september tas det första officiella spadtaget i byggandet av Nya Karolinska Solna (NKS) , dvs den nya, moderna sjukhusbyggnad i Stockholm som är tänkt att stå färdig 2015. Det är högtidligt och glädjande, men samtidigt finns både frågetecken och orosmoln.
Nedan reflekterar jag kring några viktiga aspekter såsom (i) själva upphandlingen samt sekretessbeläggningen av densamma, (ii) finansieringsformen Offentlig-Privat Samverkan (OPS), och (iii) den funktion som NKS är tänkt att fylla, med avseende på antal vårdplatser men även rörande medicinsk forskning och utbildning ur ett regionalt helhetsperspektiv.

Trots hård debatt i våras där olika belopp bollades fram och tillbaka så torde det idag stå klart att, enligt kalkylen, så ska själva bygget av NKS kosta knappt 15 miljarder kronor. Utöver detta så ska projektbolaget ansvara för tekniska förvaltnings- och servicetjänster under hela avtalets löptid som är minst 30 år, dvs fram till år 2040 eller senare. Det kostar naturligtvis också en hel del!
När det gäller själva upphandlingen av en så stor affär så är det naturligtvis djupt olyckligt att endast ett (1!) anbud inkom och att landstinget nöjde sig med detta. Med tanke på de enorma belopp det handlar om, totalt minst 50 miljarder kronor, så kommer det alltid kvarstå frågetecken kring huruvida upphandlingen skulle ha gjorts om eller ej. Det enda anbudet kom från ett konsortium bestående av det svenska byggföretaget Skanska och den brittiska OPS-specialisten Innisfree.

En ur medborgarperspektiv särskilt viktig del i NKS-affären som jag konkret engagerat mig i under våren och sommaren är den omfattande sekretessen som präglat ärendet. Efter ursprungligt initiativ av landstingsrådet Stig Nyman (KD), ordförande i FoUU-utskottet, så belades stora delar av upphandlingen med sekretess. Undertecknad, som efter överklagande har getts möjlighet att granska handlingarna närmare, anser att denna sekretess varit både alltför omfattande och godtycklig. Grundläggande för politiker måste vara att på ett ansvarsfullt sätt respektera den svenska offentlighetsprincipen som ju syftar till att myndighetsutövning och användande av skattemedel ska vara så transparent som möjligt för medborgarna.

Undertecknad har alltså under sommaren överklagat NKS-sekretessen hos Kammarrätten. Som ett resultat av detta har jag fått ut NKS-handlingar, nu senast helt utan sekretess! Detta slopande av sekretessen har dock skett i omgångar och det avslöjande som sparades till allra sist var uppgiften att projektbolagets nominella avkastningskrav är 13,85%. Det som landstingets borgerliga majoritet har sett som allra viktigast att hemlighålla i NKS-upphandlingen var alltså vilken (minimi-)vinst projektbolaget kommer göra. Ett märkligt ställningstagande i mina ögon, att ta större hänsyn till kommersiella intressen än till medborgarnas insyn och inflytande. Dessutom är det känt att OPS-affärer ofta renderar projektbolaget slutliga vinster på flera hundra procent av investerat kapital.

En annan del i NKS-affären, som jag personligen tycker har belysts alltför lite, rör just själva OPS-principen (på engelska Public Private Partnership, PPP, eller Private Finance Initiative, PFI). Detta är en tämligen ny företeelse i vårt land. Däremot förekommer den sedan många år i framförallt Storbritannien och mycken erfarenhet kan hämtas därifrån; De senaste åren så har en livlig debatt förts om OPS, bl a i det brittiska parlamentet. Visst finns framgångar men också varnande exempel där det kostat betydligt mer än det smakat för upphandlande kommun eller landsting. Det är med viss förvåning jag konstaterar att ingen svensk journalist tycks ha grävt lite djupare i OPS-modellen för att ställa fördelar mot risker, i detta fallet för Stockholms befolkning och skattebetalare. Skanskas partner i NKS-affären är företaget Innisfree, ett bolag som enligt uppgift har brutit OPS-avtal vid åtminstone ett tillfälle tidigare. Då tvingades samhället träda in och rädda projektet till stora kostnader. Det antyder att det är svårt, eller rent av omöjligt, för ett landsting att helt köpa sig fri från risk, oavsett hur mycket som satsas.

Frågan är ur ett demokrati- och skattebetalarperspektiv om OPS verkligen är en så fördelaktig upphandlings- och driftform som hävdas av vissa. Det torde ju stå ganska klart att den risk man betalar många miljarder för att undslippa, den finns förmodligen ändå kvar eftersom mycket kan hända under ett så långsträckt avtal som sträcker sig 30-45 år framåt i tiden. Som nämns ovan så har det alltså hänt att OPS-bolag har brutit denna typ av avtal vilket då innebär att samhället – och skattebetalarna – får bära all risk och ta hand om eländet, kanske med utdragna rättsprocesser som följd. För att minimera sin egen risk så är det vanligt att projektbolaget etablerar en så kallad Special Purpose Vehicle (SPV) som syftar till att skydda moderbolaget vid eventuella tvister.

Det kanske ändå är fördelaktigt att landstinget själv står för bygg- och driftkostnad från start till slut? Det ger ju lägre kostnader totalt liksom en ökad trygghet långsiktigt. Dessutom synliggör det ”i realtid” landstingets investering på ett mer rättvisande sätt. Därutöver bidrar det också till en betydligt större insyn för medborgarna i en affär av denna dignitet. Allt detta ligger i linje med hur en sann demokrati bör förvalta medborgarnas skattemedel liksom förtroende på bästa sätt. Följaktligen är kanske OPS en upphandlingsform som inte hör riktigt hemma i välfärds-Sverige?

Enligt den ursprungliga anbudsförfrågan så ska NKS ha minst 700 vårdplatser. I tjänsteutlåtandet står ”… Samtidigt får NKS färre vanliga vårdplatser än dagens Karolinska i Solna. Detta kommer att ställa större krav på eftervårdsplatser och rehabiliteringskapacitet inom andra delar av landstinget och inom länets kommuner”…”Fokus kommer att ligga på högspecialiserad och avancerad specialistvård.”

Frågan är om övriga sjukhus och vårdenheter (inklusive kommunerna) i Stockholms län är beredda att täcka upp för denna ökade brist på vårdplatser? Utöver den frågan så ser jag, i min egenskap av utbildare, med oro på det faktum att NKS ska fokusera på en så avancerad vård med få platser att det kan bli svårt att utnyttja sjukhuset för klinisk grundutbildning av blivande sjuksköterskor, läkare, biomedicinska analytiker m fl. Det är ingen bra utveckling med en polarisering av ”flashig” forskning och högspecialiserad sjukvård i Solna och huvudsakligen utbildning i Huddinge.

Avslutningsvis vill jag understryka att jag utan tvekan ser NKS som en nyckel till en framtida hållbar sjukvård i Stockholms län. Just av den anledningen är det oerhört viktigt att NKS planeras och etableras på ett långsiktigt hållbart sätt, som en av många pusselbitar i det som ska säkra stockholmarnas hälso- och sjukvård under många decennier framöver. Därför är det nödvändigt att NKS debatteras och genomlyses – utan överdrivet hemlighetsmakeri – så att dess utformning och verksamhet optimeras ur ett regionalt helhetsperspektiv.

Michel Silvestri, universitetslektor, Karolinska Institutet
Kandidat till landstingsfullmäktige i Stockholm (MP)"

Denna artikel publicerades 2010-09-03 på dåvarande debatt-sajten Newsmill.lördag 14 november 2015

Jag kommer alltid längta till Paris!Fredagen den 13:e blev en sorgens dag. Paris och Frankrike har drabbats av ytterligare ett fruktansvärt terrordåd, inte ens ett år efter attentatet mot satirtidningen Charlie Hebdo.

Jag är sorgsen över det inträffade, men också över den diaboliska och paradoxala symbiosen mellan islamistisk terrorism och den främlingsfientlighet som tyvärr frodas även i vårt land.

Nu, liksom tidigare, gäller det att tydligt stå upp för demokrati, frihet och mångfald.

Och Paris kommer även framöver vara en av världens mest fantastiska städer, präglad av romantik, framtidshopp och liv. Bilderna är från mitt senaste besök i den magiska staden 2014.

Jag kommer alltid längta till Paris!


tisdag 12 maj 2015

12 maj – Internationella dagen för ME/CFS12 maj – Internationella dagen för sjukdomen ME/CFS: Miljöpartiet vill se fortsatt blocköverskridande satsning för drabbade av ME/CFS


I dag den 12 maj – som också råkar vara internationella sjuksköterskedagen – uppmärksammas över hela världen ME/CFS, en sjukdom som drabbar ca 40 000 människor i Sverige och 8 000 personer bara i Stockholms län. Vården för ME/CFS-sjuka i Sverige är långt ifrån optimal, bl a för att sjukdomen är så okänd och komplex.
ME/CFS står för Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome, men benämns ibland felaktigt: kroniskt trötthetssyndrom. Sjukdomen visar sig genom flera mer eller mindre svåra symtom såsom smärta i musklerna, påverkan på hjärnan och ständig trötthet. Forskarna tycks bli alltmer övertygade om att sjukdomen utlöses av en infektion där patientens immunförsvar ”hakar upp sig”. Detta yttrar sig som ett slags evig influensa där de svårast drabbade blir som fångar i sitt hem, och i värsta fall helt sängbundna. Många drabbade är relativt unga människor med ett tidigare aktivt liv som dramatiskt förändras av sjukdomen.
Från Miljöpartiets sida har vi länge varit engagerade i att försöka synliggöra denna sjukdom, och bidra till att hitta vägar till ökad kunskap och förbättrad vård. Det är glädjande att vi i Stockholms läns landsting (SLL) fattat blocköverskridande beslut om detta. Många drabbade av ME lider svårt, och även deras anhöriga påverkas i hög grad. Sjukdomen är oerhört kostsam, både för de direkt drabbade, för hälso- och sjukvården och för samhället. Vi vill därför att Stockholmsregionen går i bräschen för att förbättra vården för ME/CFS-patienter.
Vi är därför positiva till att SLL ska ta fram ett vårdprogram för ME/CFS, men det är viktigt att detta uppdrag blir tydligt. Det bör ske i dialog och samverkan med andra lämpliga parter på nationell och internationell basis. Inte minst behöver vi ha en god dialog med patientorganisationen för att resultatet ska bli bra. Vi behöver med gemensamma krafter skapa förutsättningar för att på bästa sätt ta hand om patienterna. Detta kommer vi framföra när ärendet kommer upp till beslut i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd.
Denna sjukdom är komplicerad att diagnostisera, och det saknas effektiv behandling. Det står klart att vården behöver mer kunskap om ME/CFS. Forskning, utveckling och utbildning är nödvändigt för att kunna ge en evidensbaserad vård. Allt i syfte att bidra till att lösa gåtan ME/CFS och ge ökat hopp till de tusentals sjuka som finns i Stockholm och i Sverige.
Enligt uppgift från ansvarigt landstingsråd, öppnar under våren ett ME-centrum i Stockholm, där vården kommer vara biomedicinskt inriktad. Vår förhoppning är att vården där ska ges förutsättningar att vara långsiktig och tätt sammankopplad med forskningen. I juni startar också vårdvalet för ME/CFS, vilket kan ses som ytterligare ett värdefullt erkännande av sjukdomen.
De politiska partierna i landstinget har ofta olika syn på hur hälso- och sjukvården ska vara organiserad och utformad. Men i detta fallet gläds vi åt en blocköverskridande enighet om att Stockholm ska vara Sveriges bästa landsting på diagnostik, omvårdnad, forskningssamverkan och habilitering för personer som är drabbade av ME/CFS.

För mer information om sjukdomen ME/CFS samt landstingsbeslut

Riksföreningen för ME-patienter (RME)
http://rme.nu/

USA:s Institute of Medicine:
Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness

https://www.iom.edu/Activities/Disease/DiagnosisMyalgicEncephalomyelitisChronicFatigueSyndrome.aspx

National Institutes of Health:
Advancing the Research on
Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome
https://prevention.nih.gov/programs-events/pathways-to-prevention/workshops/me-cfs

10th International ME Conference
http://www.investinme.eu/

Beslut i Stockholms läns landsting, Hälso- och sjukvårdsnämnden
2014-10-16 (OBS! komplett protokoll där ME/CFS ingår som ett av ärendena):
§3. Förslag till tilläggsuppdrag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom
http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Halso-och-sjukvardsnamnden/2014/2014-10-20/Protokoll%20HSN%20141020a.pdf

2014-12-09:
§3. Förslag till revidering av förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem avseende planerad specialiserad rehabilitering
http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Halso-och-sjukvardsnamnden/2014/2014-12-09/Protokoll%20HSN%20141209.pdf


onsdag 18 mars 2015

Aurora Borealis över Upplands Väsby!

Som barn upplevde jag norrsken någon gång under vistelse vintertid i min mormors hemby Högland, i Västerbotten. Det var magiskt! Och nu var det äntligen dags igen, många decennier senare - hemma i Stockholm, eller närmare bestämt Upplands Väsby. Fantastiskt!

Under en halvtimmes tid efter midnatt försökte jag fånga detta fascinerande vackra sken på bild. Kanske ges nya möjligheter även kommande natt?

 
På internet hittas lätt många vackra norrskensbilder. Om man vill se en norrskensprognos så hittas den här: Service Aurora

 

lördag 14 mars 2015

Sjukdomen ME tas alltmer på allvar


Som jag tidigare nämnt så publicerades i USA nyligen en viktig rapport om sjukdomen myalgisk encefalomyelit, ME. Denna rapport har en osedvanlig vetenskaplig tyngd eftersom den är sammanställd av Institute of MEdicine/National Academy of Sciences, på uppdrag av ett flertal amerikanska statliga och federala myndigheter som:
I rapporten från IOM slår man fast att ME/CFS är en allvarlig, fysisk, kronisk, komplex multisystemsjukdom som är svårt funktionsnedsättande. Upp till 25% av ME-patienterna är pga sjukdomen fångar i sina hem. Många av dessa är helt sängbundna.

Rapporten uppmärksammades häromveckan i Dagens Nyheter - Ny forskning ger hopp för de kroniskt trötta.

Som jag nämnt tidigare så välkomnar jag att sjukdomen ME tas på allvar av myndigheter runtom i världen. Det innebär att det blir allt svårare att negligera eller förringa denna allvarliga sjukdom som drabbar ca 8 000 människor bara i Stockholms län.

 
Om några månader, närmare bestämt den 29 maj 2015, är det dags för den årliga internationella ME-konferensen, Invest in ME, i London. Jag har deltagit ett par gånger. Möjligen ges möjlighet att delta även denna gång men det vet jag inte ännu.
Jag är förvisso ledamot i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd men har under våren huvudsakligt ansvar för andra områden då jag vikarierar som vice gruppledare för MP i Landstingshuset, med fokus på ekonomi, miljö mm.

För den som vill ha mer uppdaterad information om sjukdomen ME så rekommenderas patientorganisationen Riksföreningen för ME-patienter, RME.

tisdag 10 mars 2015

Militäravtal avslutas - tack och lov!

Det krävdes en förolämpande maktdemonstration av Saudiarabien mot utrikesminister Margot Wallström för att militäravtalet mellan våra länder skulle sägas upp. Äntligen!
En seger för alla som kämpar för jämställdhet och mänskliga rättigheter!
Förhoppningsvis kan Sverige lämna detta bakom sig och nu försöka etablera andra sundare kanaler för konstruktiv dialog med saudierna.

Hursomhelst glädjande besked, men lite trist att det inte kunde komma redan i söndags, den 8 mars...

Locums VD avskedas

Den styrande minoriteten i Stockholms läns landsting, Alliansen, har med kort varsel entledigat VD för landstingets fastighetsbolag Locum. Bakgrunden vet vi inte så mycket om eftersom man inte brytt sig om att informera oss i opposition förrän beslutet var taget. Detta trots att Locums styrelse innehåller representation från oppositionen, bl a Miljöpartiet.
Nu gäller det att rekrytering av ny VD sker på ett bra sätt så att personen i fråga kan inleda sitt viktiga arbete med fullt förtroende från hela styrelsen.
Locum fyller en oerhört viktig funktion i byggande och förvaltning av landstingets fastigheter av olika slag. Detta gäller inte minst inför den omfattande omställningen som länets sjukvård står inför, den s.k. Framtidsplanen eller Framtidens hälso- och sjukvård som syftar till att föra ut mer av vården till primärvård och specialistenheter utanför sjukhusen och slutenvården.


(Se även inlägg då förra VD:n fick sparken...)

onsdag 11 februari 2015

SEID - nytt namn på ME/CFS?


Från en god vän, själv svårt drabbad av sjukdomen ME, har jag fått tips om att Institute of Medicine i USA har presenterat en rapport med titeln:
Beyond Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness.

Rapporten beskriver ME som en betydelsefull sjukdom med ett stort antal drabbade, och med stora kostnader för de drabbade och för samhället. En diagnos-algoritm föreslås enligt figuren ovan.
Därutöver menar IOM i rapporten att dagens benämning är missvisande. Därför föreslås en ny benämning på denna sjukdom: Systemic Exertion Intolerance Disease (SEID).

Man kan alltid diskutera värdet av att (ev) byta benämning med kort varsel, men överlag så tycks detta vara en mycket intressant rapport för alla som är engagerade i denna sjukdom.

Nedan huvudpunkter i rapporten:

- IOM slår fast att ME/CFS är en allvarlig fysisk sjukdom som attackerar flera av kroppens system och som är svårt funktionsnedsättande.
- De har tagit fram nya kriterier där kardinalsymptomet Post-Exertional Malaise är ett av tre obligatoriska symptom.
- De har tagit fram en diagnosalgoritm för ME/CFS.
- Ett nytt namn föreslås där det framgår att ansträngningsutlöst försämring är huvudsymptomet: systemic exertion intolerance disease (SEID). Att de kallar det ”disease” är även det ett ställningstagande för att detta är en fysisk sjukdom.
- IOM pekar på att upp till 90% av patienterna inte har fått korrekt diagnos.
- I rapporten lyfts forskningsfynd fram som nedsatt funktion i NK-celler samt fysiologiska förändringar vid 2-dagars max-CPET-test.
- IOM pekar på bristerna i studierna av KBT och GET som behandlingsmetoder för ME/CFS (objektiva bevis för förbättring saknas och det finns metodologiska problem med studierna).
- I rapporten konstateras att det med tanke på att ME/CFS drabbar så många (ca 1 miljon i USA, ca 20 miljoner globalt, ca 40.000 i Sverige) är anmärkningsvärt att det gjorts så lite forskning kring etiologi, patofysiologi och effektiva biomedicinska behandlingar. IOM skriver att det är helt nödvändigt med ökade forskningsinsatser och tror i framtiden att dessa också kan leda till subgruppering.

Rapporten i fulltext, sammanfattning samt PP-bilder från dagens presskonferens finns på denna länk:
http://www.iom.edu/Reports/2015/ME-CFS.aspx

Nya kriterier för ME/CFS:
http://www.iom.edu/~/media/Files/Report%20Files/2015/MECFS/MECFS_ProposedDiagnosticCriteria

Ny diagnosalgoritm för ME/CFS:
http://www.iom.edu/~/media/Files/Report%20Files/2015/MECFS/MECFS_DiagnosticAlgorithm

Artikel från Medscape:

Medscape Medical News
IOM Gives Chronic Fatigue Syndrome a New Name and Definition
http://www.medscape.com/viewarticle/839532


måndag 12 januari 2015

ME/CFS - You can comment on NIH draft report!

National Institutes of Health in the USA recently published a draft report, Pathways to Prevention: Advancing the Research on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome.

This NIH report will have significant importance for the direction of future ME/CFS research, and you have now the possibility to contribute with your knowledge, your experience - or merely your support.

Nota Bene! The draft report is open for comments until 16 January 2015.

For valuable tips on commenting, see P2P Obstacles.